Právo a judikatúra v praxi
facebook twiter google+
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

Podľa zaužívanej praxe sa počíta začiatok premlčacej doby od prvého dňa po splatnosti kúpnej ceny za odobraný plyn vyznačenej na vyúčtovacej faktúre. Prečo je takáto prax nesprávna?

Obvinený viezol tehotnú družku do nemocnice napriek uloženému zákazu činnosti viesť akékoľvek motorové vozidlá. Išlo o krajnú núdzu?

Sú pri určovaní výšky výživného nevyhnutnými výdavkami povinného rodiča aj výdavky súvisiace s používaním mobilného telefónu?

V rozhodnutej veci bol účastníkom sporu iba jeden z manželov, už počas manželstva. Možno uznať prekážku právoplatne rozhodnutej veci v neskoršom spore, v ktorom sú žalobcami obaja manželia?

Je založená súdna právomoc na preskúmavania zápisníc o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní v rámci správneho súdnictva?

Zastavenie exekúcie v dôsledku vyhlásenia konkurzu na majetok povinného v exekúcii je dôvodom pre späťvzatie žaloby a zastavenie konania. Ako sa v tomto prípade posudzuje nárok na náhradu trov konania?

Aký je rozdiel medzi pojmom zastavenie exekučného konania a pojmom zastavenie exekúcie?


Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 7/2018.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. K zásade subsidiarity pri krajnej núdzi
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Tdo 72/2017 zo dňa 13. 12. 2017

2. Zastavenie exekučného konania bez vymoženia nároku
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8ECdo/14/2017 zo dňa 20. 12. 2017

3. K začiatku plynutia premlčacej doby v prípade nároku na zaplatenie kúpnej ceny za dodaný plyn
Rozsudok Krajského súdu v Žiline sp. zn. 11 Co 74/2018 zo dňa 24. 4. 2018

4. Výdavky súvisiace s používaním mobilného telefónu ako nevyhnutné výdavky povinného rodiča
Rozsudok Krajského súdu v Trnave sp. zn. 25CoP/1/2018 zo dňa 9. 5. 2018

5. Späťvzatie žaloby o vylúčenie vecí z exekúcie z dôvodu zastavenia exekúcie ako dôvod pre nepriznanie náhrady trov
Uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 13 Co 79/2018 zo dňa 27. 4. 2018

6. Náhrada škody spôsobenej v dôsledku vydania rozhodnutia o väzbe
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 153/2016 zo dňa 12. 12. 2017

7. K dôvodom odôvodňujúcim odročenie pojednávania
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo/199/2016 zo dňa 12. 12. 2017

8. Konanie o nároku na priznanie bytovej náhrady
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Sžo 233/2015 zo dňa 11.12. 2017

9. K odôvodňovaniu rozhodnutia odvolacieho súdu s poukazom na dôvody rozhodnutia súdu prvej inštancie
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8 Cdo 190/2016 zo dňa 20. 12. 2017

10. Vymedzenie kritéria prekážky právoplatne rozhodnutej veci
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Cdo 110/2017 zo dňa 30. 11. 2017

11. K okruhom rozhodnutí, ktoré môžu byť predmetom správnej žaloby opomenutého účastníka
Uznesenie Krajského súdu v Trnave sp. zn. 14S 45/2017 zo dňa 9. 5. 2018

12. K chybnému právnemu záveru súdu
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Cdo/187/2017 zo dňa 20. 12. 2017

13. Odôvodnenie odporu musí byť dostatočne konkrétne
Uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 12 Co 68/2018 zo dňa 30. 4. 2018

14. K zásadám rozhodovania o výške primeraného zadosťučinenia podľa § 3 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa
Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 15Co 76/2017 zo dňa 16. 5. 2018

15. K právomoci súdu preskúmavať v rámci správneho súdnictva zápisnicu o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Sžfk/50/2017 zo dňa 13. 12. 2017

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 7/2018 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
 
PP, Poradca podnikateľa      Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina