Právo a judikatúra v praxi
facebook twiter google+
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

Vlastník bytu, ku ktorému je zapísané záložné právo zo zákona, založil byt na účel získania úveru, čím vzniklo ďalšie záložné právo. Má zákonné záložné právo prednostné postavenie?

Súd prvej inštancie po zrušení platobného rozkazu rozhodol bez nariadenia pojednávania. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že ide o otázku jednoduchého právneho posúdenia veci, skutkové tvrdenia strán nie sú sporné a hodnota sporu bez príslušenstva neprevyšuje 1000 eur. Je takýto postup správny?

Prečo nemôže vierohodnosť výpovedí svedkov spochybniť skutočnosť, že majú so stranou sporu dobré vzťahy?

Za akých okolností je možné povoliť splátky dlžného výživného?

Okresný súd rozhodol, že podielové spoluvlastníctvo k trvalým trávnatým porastom a záhradám nemožno vyporiadať ich reálnym rozdelením, pretože k nim chýba prístup z verejnej komunikácie. Z akého dôvodu krajský súd toto rozhodnutie zrušil?

Môže práceneschopnosť zamestnanca ovplyvniť začiatok a plynutie lehoty na uplatnenie práva na určenie neplatnosti výpovede?

Prečo nestačí, aby zamestnanci boli s výplatným termínom oboznámení prostredníctvom Pracovného poriadku?

Kedy je pohľadávka z titulu dane z príjmu právnickej osoby považovaná aj za pohľadávku pre účely konkurzu?


Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 8/2018.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. V prípade zrušenia platobného rozkazu po podaní odporu nesmie byť rozhodnuté bez nariadenia pojednávania
Uznesenie Krajského súdu Trenčín sp. zn. 5Co/2/2018 zo dňa 6. 6. 2018

2. Prerušenie vkladového konania z dôvodu vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Sžr 5/2017 zo dňa 6. 2. 2018

3. K prejazdu motorovým vozidlom k pozemku ako podmienke pre vyporiadanie podielového spoluvlastníctva jeho reálnym rozdelením
Uznesenie Krajského súdu Trenčín sp. zn. 5Co/330/2017 zo dňa 25. 4. 2018

4. K povinnosti exekútora dodržiavať primeranosť pri exekvovaní majetku povinného
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Sžo 2/2017 zo dňa 21. 2. 2018

5. K prednosti zákonného záložného práva podľa § 15 ods. 1 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 5 Co 13/2017 zo dňa 28. 3. 2018

6. K forme oboznámenia zamestnanca s výplatnými termínmi
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Sžo 43/2016 zo dňa 31. 1. 2018

7. Vierohodnosť výpovedí svedkov, ktorí majú blízky vzťah so stranou sporu
Rozsudok Krajského súdu Trenčín sp. zn. 5 Co/290/2017 zo dňa 7. 2. 2018

8. K rozhodovaniu o povolení splátok v prípade dlžného výživného
Uznesenie Krajského súdu Košice sp. zn. 7CoP/134/2017 zo dňa 30. 11. 2017

9. Dôvody pre zmenu rozhodnutia o výkone rodičovských práv a povinností
Rozsudok Krajského súdu Trenčín sp. zn. 17CoP/22/2018 zo dňa 13. 6. 2018

10. K začiatku plynutia prekluzívnej lehoty na podanie žaloby o neplatnosť skončenia pracovného pomeru
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 29/2017 zo dňa 22. 3. 2018

11. K definícii konkurznej pohľadávky z titulu dane z príjmu právnickej osoby
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 Obo 16/2017 zo dňa 21. 2. 2018

12. K zrejmému zásahu pre poskytnutie ochrany pokojného stavu zo strany obce
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Sžo 4/2017 zo dňa 21. 2. 2018

13. K výsluchu svedka v postavení daňového subjektu vs. nárok na svedočné
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Sžf 56/2016 zo dňa 1. 2. 2018

14. K posudzovaniu bezúhonnosti advokátskych koncipientov
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Sžo 20/2016 zo dňa 31. 1. 2018

15. K právu na obhajobu v prípade, keď existuje rozpor medzi tvrdeniami obvineného ohľadom jeho gramotnosti
Uznesenie Krajského súdu Prešov sp. zn. 7 To 7/2018 zo dňa 2. 5. 2018

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 8/2018 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
 
PP, Poradca podnikateľa      Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina