Právo a judikatúra v praxi
facebook twiter google+
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

Možno nariadiť neodkladné opatrenie aj z dôvodu obavy z ohrozenia exekúcie?

Oprávnený z vecného bremena chce uzatvoriť nájomnú zmluvu na rovnaké nehnuteľnosti, ku ktorým má aj práva z vecného bremena. Je takýto postup v súlade so zákonom?

Krajský súd Trenčín vyjadril vo svojom rozhodnutí k vyporiadaniu BSM právny názor, ktorý sa úplne odkláňa od ustálenej judikatúry ohľadom účinkov uplynutia lehoty pre takéto vyporiadanie, ktorá sa presadila v Českej republike a z dôvodu podobnosti právnych úprav sa ňou argumentovalo aj v slovenskom právnom prostredí. Ako tento právny názor súd odôvodnil?

Aké sú následky v prípade, ak kupujúci prevedie nehnuteľnú vec získanú absolútne neplatnou kúpnou zmluvou na tretiu osobu?

Môže byť pohľadávka zamestnávateľa voči zamestnancovi z pracovnoprávneho vzťahu zaistená zmenkou?

Môže nastať zánik účasti spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným aj na základe rozhodnutia súdu v konaní o vyporiadanie BSM?

Prečo môže zmluva o dielo platne vzniknúť aj bez dohody o výške ceny diela?


Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 9/2018.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. K obave z ohrozenia exekúcie v súvislosti s nariadením neodkladného opatrenia
Uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 15Co 136/2018 zo dňa 4. 7. 2018

2. K povinnosti súdu skúmať procesnoprávnu spôsobilosť žalobcu pri každom procesnom úkone v súvislosti s tzv. nesprávnym úradným postupom
Rozsudok Krajského súdu v Prešove sp. zn. 24Co 85/2017 zo dňa 24. 5. 2018

3. K trestnému činu nebezpečného prenasledovania posielaním sms
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 1 To 51/2018 zo dňa 13. 6. 2018

4. Prevod nehnuteľnosti získanej na základe absolútne neplatnej kúpnej zmluvy na tretiu osobu s účinkami nadobudnutia od neoprávneného
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 28 Cdo 4032/2016 zo dňa 9. 1. 2018

5. K možnosti oprávneného uzatvoriť nájomnú zmluvu ohľadom nehnuteľností, ku ktorým má práva z vecného bremena
Rozsudok Krajského súdu Žilina sp. zn. 14 Cob 111/2017 zo dňa 26. 4. 2018

6. K predpokladom vydedenia pre trvalé vedenie neusporiadaného života
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 21 Cdo 2547/2016 zo dňa 3. 6. 2017

7. Predmetom konania o vyporiadaní BSM môže byť aj to, čo žalovaný označil ako súčasť BSM po uplynutí 3 rokov od zániku BSM
Uznesenie Krajského súdu Trenčín sp. zn. 19Co/311/2017 zo dňa 24. 5. 2018

8. Zodpovednosť za vady pri prevode vlastníctva k bytu a podielu na spoločných častiach domu
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 26 Cdo 3075/2016 zo dňa 9. 11. 2017

9. K navýšeniu spôsobenej škody ako dôvodu pre obnovu konania podľa Trestného poriadku
Uznesenie Krajského súdu Prešov sp. zn. 4Tos 7/2018 zo dňa 6. 6. 2018

10. K nárokom neoprávneného držiteľa pri riadnom hospodárení s vecou a ťažbe plodov
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 4694/2016 zo dňa 30. 5. 2017

11. K požiadavke na vymedzenie skutku pri rozhodovaní o trestnom čine skrátenia dane
Uznesenie Krajského súdu Bratislava sp. zn. 3To 125/2017 zo dňa 10. 4. 2018

12. K zaisteniu pohľadávky zamestnávateľa voči zamestnancovi z pracovnoprávneho vzťahu zmenkou
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 21 Cdo 4659/2016 zo dňa 1. 6. 2017

13. Prikázanie obchodného podielu v konaní o vyporiadaní BSM
Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 3192/2015 zo dňa 30. 5. 2017

14. K predpokladom vyporiadania spoluvlastníctva rozdelením nehnuteľnosti na bytové jednotky
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 5764/2016 zo dňa 24. 5. 2017

15. Dohoda o cene diela ako obligatórna náležitosť zmluvy o dielo
Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 31 Cdo 1717/2015 zo dňa 17. 5. 2017

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 9/2018 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
 
PP, Poradca podnikateľa      Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina