Právo a judikatúra v praxi
facebook twiter google+
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

Prečo nie je falšovanie listiny a pečiatky Štátneho fondu rozvoja bývania trestným činom falšovania a pozmeňovania verejnej listiny?

Kto má povinnosť zaobstarať doklad preukazujúci nevyužitie predkupného práva štátu ako podklad pre rozhodnutie v katastrálnom konaní - katastrálny odbor alebo účastník konania?

Je podanie žaloby o určenie neplatnosti zmluvy dôvodom na prerušenie katastrálneho konania o povolenie vkladu na základe žalobou napadnutej zmluvy?

Zádržné právo dopravcu podľa Obchodného zákonníka môže dopravcovi vzniknúť k pohľadávkam zo zmluvy o preprave, ktorej sa preprava týka. Môže vzniknúť aj iným pohľadávkam z porušenia tejto zmluvy?

Akú formu má mať rozhodnutie o schválení súdneho zmieru – rozsudok alebo uznesenie?

Krajský súd Banská Bystrica sa svojim rozhodnutím čiastočne odklonil od aktuálneho trendu posudzovania premlčania nárokov z bezdôvodného obohatenia, ktoré vzniklo v dôsledku neplatného zmluvného dojednania obsiahnutého v zmluvách o úveroch a pôžičkách uzatváraných so spotrebiteľmi. Ako toto rozhodnutie odôvodnil?

Aký je podľa najvyššieho súdu obsah dôkazného bremena daňového subjektu a úloha daňových orgánov pri dokazovaní?


Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 10/2018.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. K posudzovaniu úmyslu nebankového poskytovateľa úverov bezdôvodne sa obohatiť
Rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 14Co 386/2017 zo dňa 14. 8. 2018

2. K forme rozhodnutia, ktorým sa schvaľuje zmier
Uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 43Cob 66/2018 zo dňa 28. 6. 2018

3. Falšovanie listiny a pečiatky Štátneho fondu rozvoja bývania
Rozsudok Krajského súdu v Prešove sp. zn. 10To 10/2018 zo dňa 8. 8. 2018

4. K rôznym prípadom nepriznania výživného pre rozpor s dobrými mravmi
Uznesenie Krajského súdu v Nitre sp. zn. 7 CoP 4/2018 zo dňa 28. 6. 2018

5. K povinnosti katastrálneho odboru zabezpečiť si podklady pre rozhodnutie v katastrálnom konaní
Rozsudok Krajského súdu v Nitre sp. zn. 11S 170/2016 zo dňa 1. 8. 2018

6. K zádržnému právu dopravcu
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 23 Cdo 4628/2015 zo dňa 25. 10. 2017

7. K zodpovednosti advokáta za škodu pri voľbe neúspešnej procesnej stratégie v spore
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 25 Cdo 1734/2016 zo dňa 27. 9. 2017

8. Zodpovednosť predávajúceho vozidla za stav najazdených kilometrov
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 33 Cdo 5153/2016 zo dňa 15. 9. 2017

9. K možnosti manželov uzatvoriť za trvania manželstva zmluvu o pôžičke
Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 820/2017 zo dňa 7. 8. 2017

10. K plneniu z existujúcich dlhov pri vedomosti dlžníka iba o jedinom z nich
Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 20 Cdo 2940/2017 zo dňa 17. 7. 2017

11. Aplikácia priamo zisteného skutkového stavu v daňovom konaní a odôvodnenie rozhodnutia
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Sžf 22/2016 zo dňa 26. 4. 2018

12. Nemožnosť dopĺňať skutkové zistenia súdov nižšej inštancie dovolacím súdom
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Tdo 80/2017 zo dňa 23. 4. 2018

13. Prerušenie vkladového konania z dôvodu existencie predbežnej otázky
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7Sžr 173/2016 zo dňa 25. 4. 2018

14. Dokazovanie v daňovom konaní
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Sžfk 48/2017 zo dňa 10. 4. 2018

15. K povinnosti stavebného úradu rozhodnúť o procesných návrhoch stavebníka výlučne riadnym rozhodnutím
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Sžk 17/2017 zo dňa 10. 4. 2018

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 10/2018 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
 
PP, Poradca podnikateľa      Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina