Právo a judikatúra v praxi
facebook twiter google+
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

je popínanie steny domu cudzou rastlinou zásahom do vlastníckeho práva?

Čo je rozhodujúce pre posúdenie, či má byť protiprávne konanie riešené ako správny delikt alebo ako trestný čin?

Prečo za prácu nadčas nemožno považovať prácu, ktorá je plánovaná a ktorú zamestnanec vykonáva nad rámec svojho určeného pracovného času dlhodobo a pravidelne?

Sú sudcovia vylúčení z poistenia v nezamestnanosti?

Aké právo je rozhodné pre posúdenie sporu, v ktorom sa jeden z manželov domáha určenia, že vec tvorí súčasť bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak jeden z manželov je štátnym príslušníkom Slovenskej republiky, druhý štátnym príslušníkom Českej republiky a nehnuteľná vec sa nachádza na území Českej republiky?

Je možné zriadiť formou zabezpečovacieho opatrenia záložné právo na nehnuteľnosti v prípade, kedy žalobca ako veriteľ už jedným záložným právom zriadeným za účelom zabezpečenia vymáhanej pohľadávky disponuje?

Možno aj v oblasti správneho práva uplatniť zásady platiace v trestnom procese?

Predajca obuvi pripájal k dokladu o kúpe výrobku leták „Zásady a postup pri vybavovaní reklamácie“. Upieral takýmto postupom právo spotrebiteľov na uplatnenie reklamácie?


Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 11/2018.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. K posudzovaniu úmyslu nebankového poskytovateľa úverov bezdôvodne sa obohatiť
Rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 14Co/386/2017 zo dňa 14. 8. 2018

2. Prekážka veci právoplatne rozhodnutej v konaní o žalobe poručiteľa na zaplatenie dlhu proti jeho dedičom
Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 21 Cdo 3553/2016 zo dňa 17. 10. 2017

3. K zabezpečovaciemu opatreniu v prípade, že pohľadávka žalobcu je zabezpečená záložným právom k nehnuteľnosti tretej osoby
Uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 16 Co 244/2018 zo dňa 6. 9. 2018

4. Popínanie steny domu cudzou rastlinou a ochrana vlastníckeho práva
Rozsudok Najvyššieho ČR sp. zn. 22 Cdo 1881/2017 zo dňa 27. 6. 2017

5. Sudcovia sú vylúčení z poistenia v nezamestnanosti
Rozsudok Krajského súdu Bratislava sp. zn. 1S 34/2016 zo dňa 1. 6. 2017

6. Držba pozemku pri presahu stavby niektorou jej časťou do priestoru nad susedným pozemkom
Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 6010/2016 zo dňa 21. 6. 2017

7. Nehnuteľná vec na území Českej republiky ako súčasť BSM, ak sú manželia príslušníci rôznych štátov
Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 723/2015 zo dňa 28. 3. 2017

8. Nezákonné konanie je potrebné podradiť pod tú právnu úpravu, ktorú postihuje najviac
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 10Asan 5/2017 zo dňa 27. 4. 2018

9. Práca nad rámec pracovného času a práca nadčas
Rozsudok Krajského súdu Bratislava sp. zn. 6CoPr/9/2018 zo dňa 5. 9. 2018

10. Oznamovacia povinnosť vs. nelegálne zamestnávanie
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Sžo 272/2015 zo dňa 26. 4. 2018

11. Znaky závislej práce a aplikácia zásady in dubio pro reo v správnom konaní o spáchaní priestupku o nelegálnej práci
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Asan 7/2017 zo dňa 10. 4. 2018

12. K rozsahu práva na slobodný prístup k informáciám
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Sžik 1/2016 zo dňa 28. 3. 2018

13. Informácie týkajúce sa upozornenia na dodržiavanie reklamačných zásad ako upretie práva spotrebiteľa na uplatnenie reklamácie
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Sžo 7/2016 zo dňa 28. 2. 2018

14. K výkladu pojmu tieseň na účely aplikácie reštitučného zákona – navrátenia vlastníctva k pozemkom
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Sžo 114/2015 zo dňa 28. 2. 2018

15. Zásada objektívnej pravdy v daňovom konaní
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Sžfk 71/2017 zo dňa 10. 4. 2018

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 11/2018 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
 
PP, Poradca podnikateľa      Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina