Právo a judikatúra v praxi
facebook twiter google+
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

Administratívny pracovník právneho zástupcu zle zaevidoval termín pojednávania. Je to dôvod pre zrušenie kontumačného rozsudku?

Zamestnávateľ podradil zákonný výpovedný dôvod pod nesprávne ustanovenie Zákonníka práce. Je takto daná výpoveď platná alebo neplatná?

Môže súd v prípade, ak sa dá spoločný pozemok rozdeliť, rozhodnúť aj tak, že pozemok nerozdelí, ale prikáže ho do výlučného vlastníctva?

Kedy môže odvolací súd vypracovať tzv. skrátené odôvodnenie rozhodnutia?

Je určité také dojednanie v zmluve o budúcej zmluve, podľa ktorého je výška budúcej kúpnej ceny stanovená odkazom na oceňovací predpis platný v dobe uzatvárania budúcej kúpnej zmluvy?

Ako určiť povinnosť na vydanie bezdôvodného obohatenia v prípade, ak nehnuteľnosť neoprávnene  užíva viac subjektov?

Môžu si účastníci darovacej zmluvy dohodnúť možnosť domáhať sa vrátenia daru aj inak, než  tak, ako to ustanovuje Občiansky zákonník?


Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 12/2018.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. Pochybenie administratívneho pracovníka právneho zástupcu pri evidovaní termínu pojednávania ako dôvod pre zrušenie kontumačného rozsudku
Rozsudok Krajského súdu Bratislava sp. zn. 6Co 226/2018 zo dňa 3. 10. 2018

2. K dôvodom pre mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody v prípade lúpeže
Uznesenie Krajského súdu Trenčín sp. zn. 23To 85/2018 zo dňa 2. 10. 2018

3. Ak zamestnávateľ podradí zákonný výpovedný dôvod pod nesprávne ustanovenie Zákonníka práce, nespôsobuje to neplatnosť výpovede
Rozsudok Krajského súdu Košice sp. zn. 6CoPr 1/2018 zo dňa 23. 10. 2018

4. K povahe faktúry, ktorou je vyúčtovaná cena diela a k podmienkam vyúčtovania ceny diela
Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 2 Cob 28/2016 zo dňa 29. 9. 2016

5. K nariadeniu neodkladného opatrenia – zákazu kontaktovania jedného rodiča uloženému druhému rodičovi maloletého
Uznesenie Krajského súdu Trnava sp. zn. 11 Co 201/2018 zo dňa 3. 10. 2018

6. K vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva reálnym delením pozemku priliehajúcemu k rodinnému domu
Rozsudok Krajského súdu Žilina sp. zn. 9 Co 246/2016 zo dňa 22. 9. 2016

7. K poplatkom za služby spojené s administratívnou agendou dodávateľa ako neprijateľnej zmluvnej podmienke
Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 13 Co 61/2017 zo dňa 24. 4. 2018

8. Aktuálny príjem povinného rodiča nie je hlavným kritériom pre určovanie výživného
Rozsudok Krajského súdu Bratislava sp. zn. 11CoP 306/2018 zo dňa 9. 10. 2018

9. K prejazdu motorovým vozidlom k pozemku ako podmienke pre vyporiadanie podielového spoluvlastníctva jeho reálnym rozdelením
Uznesenie Krajského súdu Trenčín sp. zn. 5 Co 330/2017 zo dňa 25. 4. 2018

10. K držbe práva osobného užívania pred 1. 1. 1992 v súvislosti s vydržaním
Rozsudok Krajského súdu Trnava sp. zn. 11Co 207/2017 zo dňa 10. 10. 2018

11. K podmienkam a obsahu tzv. skráteného odôvodnenia rozhodnutia odvolacieho súdu
Rozsudok Krajského súdu Nitra sp. zn. 25Co/313/2017 zo dňa 25. 4. 2018

12. K podmienkam, ktoré musia byť splnené, aby sa považoval za uznaný premlčaný dlh
Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 5Co/2/2018 zo dňa 4. 10. 2018

13. K možnosti účastníkov darovacej zmluvy zmluvne modifikovať zákonné dôvody pre vrátenie daru
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 33 Cdo 1679/2016 zo dňa 26. 4. 2018

14. K vydaniu bezdôvodného obohatenia pri užívaní nehnuteľnosti viacerými osobami
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 28 Cdo 651/2017 zo dňa 6. 3. 2018

15. K požiadavke určitosti dojednania o kúpnej cene obsiahnutého v zmluve o budúcej zmluve
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 33 Cdo 3951/2015 zo dňa 25. 1. 2018

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 12/2018 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
 
PP, Poradca podnikateľa      Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina