Právo a judikatúra v praxi
facebook twiter google+
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

Je prípustné dovolanie proti rozhodnutiu o rozvode?

Môže byť dohoda o budúcej kúpnej zmluve k nehnuteľnosti podkladom pro vydržanie vlastníckeho práva, ak k uzatvoreniu následnej kúpnej zmluvy nedošlo?

Ako možno započítať pohľadávku, ktorej doba splatnosti nebola dojednaná alebo určená?

Služobný úrad sa chcel čiastočne zbaviť zodpovednosti za škodu vzniknutú v dôsledku služobného úrazu spôsobenú pádom na schodoch. Argumentoval tým, že žalobca konal ľahkomyselne, nedbal na to, že chôdza po schodoch si vyžaduje zvláštnu pozornosť a pri vystupovaní a našľapovaní po schodoch treba byť nanajvýš opatrný a obozretný. Uznal súd tento argument?

Konanie bolo zastavené z dôvodu nesplnenia podmienky o povinnom právnom zastúpení. Možno  odstrániť túto prekážku konania tým, že bude spolu s podaným odvolaním zároveň doložená plná moc udelená advokátovi?

Čo je rozhodujúcou skutočnosťou pre určenie začiatku plynutia lehoty na podanie kasačnej sťažnosti – deň doručenia napadnutého rozhodnutia alebo nadobudnutia právoplatnosti?

Kto nesie zodpovednosť za závadu na elektroinštalácii automobilu v garáži, ktorá viedla k zapáleniu vozidla a požiaru objektu?

Akú povinnosť porušiť chovateľ psa, ktorý zaútočil na okoloidúceho cyklistu?


Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 1/2019.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. K otázke (ne)prípustnosti dovolania proti rozsudku, ktorým sa vyslovilo, že sa manželstvo rozvádza v zmysle nového CMP
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Cdo 61/2018 zo dňa 31. 5. 2018

2. K vyhodnoteniu objektu ako stavby podľa § 43 Stavebného zákona, ktorá nie je pevne spojená so zemou
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Sžo 37/2016 zo dňa 31. 5. 2018

3. Zastavenie konania z dôvodu nesplnenia podmienky o povinnom právnom zastúpení
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Sžr 60/2016 zo dňa 31. 5. 2018

4. K určeniu odvolacieho orgánu vo veci slobodného prístupu k informáciám
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 10Sžik 1/2018 zo dňa 30. 5. 2018

5. Odvolanie pred doručením písomného vyhotovenia rozsudku
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7Sžk 13/2016 zo dňa 30. 5. 2018

6. Vylúčenie zamestnanca správneho orgánu, ktorý rozhodoval o udelení stavebného povolenia
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Sžk 8/2017 zo dňa 30. 5. 2018

7. K možnosti opravy základu dane pri jednostrannom znížení ceny tovaru alebo služby
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Sžfk 1/2017 zo dňa 30. 5. 2018

8. K zodpovednosti za neoprávnený odber plynu
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Asan 19/2017 zo dňa 21. 3. 2018

9. K pojmu bežná neopatrnosť
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 9Sžsk 2/2016 zo dňa 27. 6. 2018

10. K aplikácií základných pravidiel konania aj na konanie vo veci katastra nehnuteľností
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Sžr 4/2017 zo dňa 1. 3. 2018

11. K porušeniu povinnosti prevencie chovateľa psa pod jeho dozorom
Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 25 Cdo 5001/2016 zo dňa 29. 3. 2017

12. Dohoda o budúcej kúpnej zmluve ako právny titul umožňujúci nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 3011/2017 zo dňa 26. 7. 2017

13. Odmena za úkon právnej služby spočívajúci v prevzatí a príprave zastúpenia v prípade zmeny zástupcu ako účelne vynaložený náklad konania
Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 23 Cdo 1892/2017 zo dňa 17. 8. 2017

14. K započítaniu nesplatnej pohľadávky z obchodno-záväzkových vzťahov, ktorej doba splatnosti nebola dojednaná alebo určená
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 32 Cdo 1630/2016 zo dňa 29. 8. 2017

15. Zodpovednosť prevádzkovateľa vozidla za škodu spôsobenú závadou na elektroinštalácii automobilu zaparkovaného v garáži
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 25 Cdo 3485/2016 zo dňa 31. 8. 2017

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 1/2019 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
 
PP, Poradca podnikateľa      Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina