Právo a judikatúra v praxi
facebook twiter google+
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

Nárok na náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti sa premlčuje ako jeden celok alebo sa premlčujú vždy len nároky na jednotlivé opakujúce sa plnenia?

Ak zamestnanec odmietne prevziať výplatnú pásku, je zamestnávateľ povinný doručiť mu ju iným spôsobom?

Prehlasovaný vlastník má žalobu smerovať voči správcovi domu, alebo proti tým vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, ktorí ho prehlasovali?

Prečo nepostačuje, ak dovolateľ v rámci textu dovolania uvedie, že sa odvolací súd nevysporiadal s jeho argumentáciou uvedenou v odvolaní, prípadne, že odvolací súd svoje závery dostatočným spôsobom neodôvodnil?

Spoločnosti bolo preukázané, že si neoprávnene uplatnila nárok na vrátenie DPH. Môže si aj napriek tomu nárokovať úrok za prípadné oneskorenie vyplateného nadmerného odpočtu DPH?

Je závislosť rodiny obžalovaného na jeho príjme a jeho ochota splácať škodu spôsobenú trestným činom dôvodom pre mimoriadne zníženie trestu?Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 2/2019.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. Premlčanie pri nároku na náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti
Rozsudok Krajského súdu Nitra sp. zn. 6Co/38/2018 zo dňa 28. 11. 2018

2. K pasívnej legitimácii v súvislosti s podaním žaloby o uplatnenie práva prehlasovaného vlastníka bytu
Krajský súd Bratislava sp. zn. 7Co 215/2018 zo dňa 17. 10. 2018

3. K povinnosti zamestnávateľa vydať zamestnancovi tzv. výplatnú pásku podľa § 130 ods. 5 Zákonníka práce
Rozsudok Krajského súdu Trnava sp. zn. 25CoPr 5/2018 zo dňa 17. 10. 2018

4. K odôvodneniu rozhodnutia o náhrade škody na služobnom motorovom vozidle
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Sžo 43/2016 zo dňa 23. 5. 2018

5. Nie je povinnosťou súdu nahrádzať pasivitu dovolateľa pri vymedzení vybraného dovolacieho dôvodu
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Obdo 35/2017 zo dňa 27. 4. 2018

6. Vplyv predkupného práva vzniknutého po uzatvorení kúpnej zmluvy na povolenie vkladu vlastníckeho práva
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Sžrk 3/2018 zo dňa 18. 5. 2018

7. K zodpovednosti prevádzkovateľa hotela za škody na veľmi hodnotných bicykloch vnesených do priestorov ubytovacieho zariadenia
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 25 Cdo 1483/2016 zo dňa 20. 12. 2017

8. Určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru pre závažné porušenie pracovnej disciplíny
Uznesenie Krajského súdu Bratislava sp. zn. 6CoPr 17/2016 zo dňa 3. 10. 2018

9. K nepriznaniu úroku za prípadné oneskorenie vyplateného nadmerného odpočtu DPH z dôvodu zneužitia práva daňovým subjektom
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Sžfk 60/2017 zo dňa 18. 5. 2018

10. Závislosť rodiny obžalovaného na jeho príjme a ochota splácať škodu spôsobenú trestným činom ako dôvod pre mimoriadne zníženie trestu
Uznesenie Krajského súdu Žilina sp. zn. 3To 82/2018 zo dňa 20. 12. 2018

11. K rozhodovaniu o trovách konania v správnom súdnictve v prípade, ak si účastník aktívne neuplatnil nárok na ich náhradu
Uznesenie Krajského súdu Trenčín sp. zn. 13S 19/2018 zo dňa 6. 12. 2018

12. Rozsah ručenia konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným za dlhy spoločnosti
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 29 Cdo 4590/2016 zo dňa 30. 7. 2017

13. Krátkosť dodatočnej lehoty na splnenie zmluvnej povinnosti neoprávňuje k odstúpeniu od zmluvy
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 25 Cdo 272/2016 zo dňa 27. 7. 2017

14. Rozsah bezdôvodného obohatenia získaného užívaním bytu bez právneho dôvodu po zániku práva na bývanie
Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 26 Cdo 5577/2016 zo dňa 15. 8. 2017

15. Naliehavý právny záujem na určení vlastníckeho práva k veci nachádzajúcej sa v súdnej úschove
Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 386/2017 zo dňa 11. 7. 2017

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 2/2019 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
 
PP, Poradca podnikateľa      Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina