Právo a judikatúra v praxi
facebook
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

Vplýva na posúdenie trvalého rozvratu manželstva dĺžka problémov v manželstve?

Možno uložiť jednému z manželov trest prepadnutia veci, ktorá je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov?

Môže mať konateľ uzavreté dva zmluvné typy, napr. zmluvu o výkone funkcie, ktorá sa primerane riadi ustanoveniami mandátnej zmluvy a zároveň pracovnú zmluvu?

Ako sa posudzuje povinnosť vrátiť neprávom vyplatenú sumu v súvislosti s pracovným úrazom, ktorý žalobca utrpel?

Súd konštatoval, že žalobca nemá naliehavý právny záujem na podaní žaloby, predmetom ktorej je určenie, že žalovaný nie je podielovým spoluvlastníkom predmetných nehnuteľností. Ako toto rozhodnutie odôvodnil?

Kto má iniciovať dohodu o neskoršom termíne začatia daňovej kontroly – daňový subjekt alebo správca dane?

Čo je predmetom posúdenia ublíženia na cti pri priestupku proti občianskemu spolunažívaniu?Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 3/2019.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. Trvalý rozvrat manželstva, dĺžka jeho trvania a nesúhlas so zotrvaním v manželstve
Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 11CoP 56/2018 zo dňa 15. 11. 2018

2. Trest prepadnutia veci nemožno uložiť vo vzťahu k veci, ktorá je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov
Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 4 Cdo 23To/63/2018 zo dňa 1. 10. 2018

3. Pozastavenie výkonu rodičovských práv a prítomnosť pri maloletom, ak prebieha styk so starými rodičmi
Uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 15CoP/40/2018 zo dňa 7. 11. 2018

4. K chybnému právnemu záveru súdu
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8 Cdo/187/2017 zo dňa 20. 12. 2017

5. Vylúčenie sudcu z dôvodu jeho zaujatosti k účastníkom konania
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Nc/4/2017 zo dňa 3. 1. 2018

6. K funkcii odôvodnenia rozhodnutia správneho orgánu
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 10Sžo 74/2016 zo dňa 28. 2. 2018

7. K prípustnosti dovolania proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým rozhodol o odvolaní proti uzneseniu o zastavení exekúcie
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8ECdo 14/2017 zo dňa 20. 12. 2017

8. K pojmu už raz právoplatne rozhodnutej veci („res iudicata“)
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 9Sžso/77/2016 zo dňa 27. 6. 2018

9. Právny vzťah medzi spoločnosťou a jeho konateľom
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7Sžo/17/2016 zo dňa 28. 2. 2018

10. K miestnej príslušnosti súdu v sociálnych veciach v prípade žalobcu, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a na území Slovenskej republiky sa ani nezdržuje
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 9Nds/4/2018 zo dňa 27. 6. 2018

11. K povinnosti príjemcu dávky ju vrátiť
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 9Sžso/90/2016 zo dňa 27. 6. 2018

12. K posudzovaniu vhodnosti delegácie veci Najvyšším súdom
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Nds/2/2018 zo dňa 28. 6. 2018

13. K novému termínu daňovej kontroly po uplynutí zákonnej lehoty
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Sžf/101/2016 zo dňa 30. 1. 2018

14. K skutkovej podstate priestupku proti občianskemu spolunažívaniu
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 10Asan/11/2017 zo dňa 19. 6. 2018

15. Na určení, že žalovaný nie je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností, nie je naliehavý právny záujem
Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 13Co 216/2017 zo dňa 18. 12. 2018

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 3/2019 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
 
PP, Poradca podnikateľa      Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina