Právo a judikatúra v praxi
facebook
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

Je nedoručená notifikácia elektronickej správy o predvolaní na pojednávanie ospravedlnením pre neprítomnosť na pojednávaní?

Kedy sa pojednávanie považuje za odročené a  je súd povinný upovedomiť žiadateľa o tom, že dôvod na odročenie pojednávania nepovažuje za dôležitý?

Ako Najvyšší súd posúdil prípad zamestnávateľa, ktorý svoju hlavnú činnosť vykonával iba prostredníctvom zamestnancov na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru?

Pri posúdení znakov závislej práce sa môže dať rôzna váha rôznym znakom, pričom primárnym znakom je nadriadenosť a podriadenosť. Nedojednanie odmeny, či pracovného času sa má posúdiť ako obídenie zákona alebo ako neprítomnosť znaku?

Nedostatok príslušnosti (vecnej, miestnej, kauzálnej) je vadou odstrániteľnou, ktorú možno odstrániť postúpením veci formou uznesenia príslušnému súdu. Je správny taký postup súdu, ktorý dospel k záveru, že v predmetnej veci nie je daná jeho vecná príslušnosť a z tohto dôvodu aj konanie zastavil?
Ak sa má podľa rozhodnutia stať vlastníkom nehnuteľnosti osoba v likvidácii, je to dôvod pre priznanie odkladného účinku žalobe?Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 4/2019.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. Nedostatky vyhotovenia zvukového záznamu z pojednávania nemožno považovať za vadu konania
Uznesenie Krajského súdu Košice sp. zn. 7CoP/175/2018 zo dňa 7. 2. 2019

2. K vplyvu nedoručenia notifikácie elektronickej správy na doručenie predvolania na pojednávanie a k vážnym okolnostiam ospravedlňujúcim neprítomnosť na pojednávaní
Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 43Cob/9/2019 zo dňa 7. 2. 2019

3. Kedy sa pojednávanie považuje za odročené a k povinnosti súdu upovedomiť žiadateľa o tom, že dôvod na odročenie pojednávania nepovažuje za dôležitý
Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 43Cob/129/2018 zo dňa 7. 2. 2019

4. Úspech žalobcu v konaní o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach vyžaduje preukázanie, že protiprávne konanie naďalej trvá alebo hrozí
Rozsudok Krajského súdu Bratislava sp. zn. 14C/4/2016 zo dňa 31. 1. 2019

5. Priznanie odkladného účinku žalobe, ak sa má podľa rozhodnutia stať vlastníkom nehnuteľnosti osoba v likvidácii
Uznesenie Krajského súdu v Žiline sp. zn. 30 S 139/2018 zo dňa 31. 1. 2019

6. K pojmu obvyklý pobyt ako kritérium na založenie právomoci súdu konať vo veci rozvodu
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Cdo 137/2017 zo dňa 25. 4. 2018

7. Absencia vecnej príslušnosti súdu nie je dôvodom na zastavenie konania
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7 Sžk 29/2017 zo dňa 25. 4. 2018

8. K princípu, že v pochybnostiach platí zákonná domnienka dobromyseľnosti držby
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Cdo 105/2017 zo dňa 28. 3. 2018

9. Pokrývanie náhrady nemajetkovej ujmy prostredníctvom povinného zmluvného poistenia – postúpenie Veľkému senátu
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Cdo 156/2017 zo dňa 27. 3. 2018

10. K vymedzeniu účelu konania o oprave chýb v katastrálnom operáte
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Sžrk 1/2017 zo dňa 28. 3. 2018

11. K opakovanému uzatváraniu dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Asan 4/2016 zo dňa 28. 3. 2018

12. K znakom závislej práce vs. nelegálne zamestnávanie
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Asan 7/2017 zo dňa 28. 3. 2018

13. Vyšší vek v kombinácii so zhoršeným zdravotným stavom je dôvodom pre priznanie odkladného účinku správnej žalobe vo veci zákonnosti rozhodnutia o poistnom a penále
Uznesenie Krajského súdu Trenčín sp. zn. 18Sa 24/2018 zo dňa 16. 1. 2019

14. Dojednanie poplatku za upomienku je neprijateľnou zmluvnou podmienkou
Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 15Co/27/2018 zo dňa 31. 1. 2019

15. K aktívnej legitimácii na podanie žaloby na vydanie platieb spojených s užívaním bytu zaplatených bývalému správcovi, ak platby hradí manžel, ktorý nie je vlastníkom bytu
Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 18Co 118/2018 zo dňa 17. 12. 2018

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 4/2019 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
 
PP, Poradca podnikateľa      Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina