Právo a judikatúra v praxi 5/2019
facebook
Právo a judikatúra v praxi 5/2019
 

Vážení užívatelia epi.sk,

Ako sa určuje výška spôsobenej škody v prípade sprenevery veci zverenej na základe leasingovej zmluvy?

Prečo nemôže dovolací súd vykonávať dokazovanie?

Ako sa posudzuje odplatnosť zmluvného vzťahu, keď strany sporu nedohodli cenu diela výslovne?

Je prípustná taká realizácia práva spätnej kúpy na nehnuteľnosť, ktorá  v skutočnosti závisí od toho, či predávajúci v postavení dlžníka vráti pôžičku v určitej dohodnutej dobe kupujúcemu v postavení veriteľa?

Ako sa premlčuje právo na odstúpenie od zmluvy o pôžičke z dôvodu omeškania s jej vrátením, ak pri pôžičke nebola dohodnutá doba jej splatnosti?

Manžel zriadil počas trvania manželstva v prospech manželky vecné bremeno  doživotného užívania nehnuteľnosti. Strany sporu sa však následne rozviedli a bývalá manželka sa odsťahovala. Môže byť zrušené vecné bremeno bývalej manželky bez náhrady?

Považuje sa za škodu na účely zákona o povinnom zmluvnom poistení motorových vozidiel aj nemajetková ujma spočívajúca v zásahu do osobnostných práv pozostalých obete dopravnej nehody?

Zakladá nevybavenie reklamácie v zákonnej 30 dňovej lehote vznik nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny, alebo sa súd musí zaoberať aj existenciou kupujúcim tvrdených vád?Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 5/2019.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi 5/2019
 

1. K výške škody spôsobenej spreneverou veci zverenej na základe leasingovej zmluvy
Uznesenie Krajského súdu Bratislava sp. zn. 1To/114/2018 zo dňa 6. 2. 2019

2. K odpusteniu zmeškania lehoty na podanie daňového priznania
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Sžf/87/2016 zo dňa 12. 12. 2018

3. K dojednaniu o práve spätnej kúpy obchádzajúcemu zákonom upravené inštitúty zabezpečenia záväzkov
Rozsudok Krajského súdu Nitra sp. zn. 8 Co/152/2018 zo dňa 14. 2. 2019

4. K oprave chyby v katastrálnom operáte
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Sžr/127/2016 zo dňa 12. 12. 2018

5. K závažnosti marenia výkonu úradného rozhodnutia spočívajúceho v zákaze činnosti vedenia motorových vozidiel v prípade vedenia vozidla s inštruktorom autoškoly
Uznesenie Krajského súdu Trenčín sp. zn. 23To/20/2019 zo dňa 25. 2. 2019

6. K pojmu procesný postup a postup súdu
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Cdo/92/2018 zo dňa 31. 5. 2018

7. K nemožnosti dovolacieho súdu vykonávať dokazovanie
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn 3Obdo/17/2018 zo dňa 12. 6. 2018

8. Daňové záložné právo v konkurznom konaní
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Obdo/34/2018 zo dňa 29. 1. 2019

9. K pojmu škoda na účely zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Cdo/177/2018 zo dňa 29. 11. 2018

10. K nevybaveniu reklamácie spotrebiteľa v 30-dňovej lehote
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Cdo/220/2017 zo dňa 11.10. 2018

11. K premlčaniu práva na odstúpenie od zmluvy o pôžičke bez dohodnutej doby splatnosti z dôvodu omeškania s jej vrátením
Rozsudok Krajského súdu Trnava sp. zn. 24Co 116/2018 zo dňa 23. 1. 2019

12. Rozvod manželstva môže byť dôvodom pre zrušenie vecného bremena
Rozsudok Krajského súdu Trnava sp. zn. 10Co/222/2017 zo dňa 19. 12. 2018

13. I.  V obchodnoprávnych vzťahoch sa má v pochybnostiach za to, že zmluva
            je dojednaná ako odplatná
      II. Odplatnosť zmluvy o dielo môže byť akceptovaná aj konkludentne

Rozsudok Krajského súdu Trnava sp. zn. 21Cob/109/2017 zo dňa 18. 12. 2018

14. K posúdeniu darovacej zmluvy uzatvorenej medzi rozvedenými manželmi
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Cdo/32/2017 zo dňa 27. 6. 2018

15. K upresneniu „spísanie kasačnej sťažnosti advokátom“ v prípade sťažovateľa – správneho orgánu
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Sžfk/7/2018 zo dňa 27. 6. 2018

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 5/2019 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
 
PP, Poradca podnikateľa      Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina