Právo a judikatúra v praxi
facebook
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

Je aj nález Ústavného súdu Slovenskej republiky považovaný za ustálenú rozhodovaciu prax v zmysle čl. 2 Civilného sporového poriadku?

Ako sa vyporiadajú investície do spoločnej veci v prípade, keď boli urobené  so súhlasom spoluvlastníkov a ako v prípade, keď boli urobené bez tohto súhlasu?

Nájomca uhradil kauciu slúžiacu prenajímateľovi na prípadné pokrytie dlhov, ktoré mohli vzniknúť v priebehu nájmu nebytových priestorov. Počas trvania nájmu došlo k zmene vlastníka nebytových priestorov. Má nájomca podať žalobu na vrátenie kaucie voči novému alebo voči pôvodnému vlastníkovi?

Ako je to so zodpovednosťou zhotoviteľa diela za neplnenie povinností subdodávateľom, ktorého si vymienil objednávateľ?

Aké sú vzájomné nároky pri zániku zmluvy o dielo? Môže byť nárok na vrátenie preddavku podmienený vrátením materiálu na zhotovenie diela?

Na aké záväzky povinného sa neprihliada pri určení výživného? Môže nárok na výživné vzniknúť aj medzi súrodencami?Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 6/2019.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. K vyporiadaniu investícií do spoločnej veci
Uznesenie Krajského súdu Trenčín sp. zn. 5Co/246/2018 zo dňa 27. 3. 2019

2. K zodpovednosti zhotoviteľa za (ne)činnosť subdodávateľa, ktorého si vymienil objednávateľ
Rozsudok Krajského súdu Trnava sp. zn. 21Cob/33/2018 zo dňa 19. 2. 2019

3. K pasívnej legitimácii v spore o vrátenie kaucie zaplatenej v súvislosti s nájmom nehnuteľností v prípade zmeny prenajímateľa
Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 43Cob/1/2019 zo dňa 14. 3. 2019

4. K označovaniu fyzických osôb v správnej žalobe a v rozhodnutí správneho súdu
Opravné uznesenie Krajského súdu Trnava sp. zn. 20S/98/2016 zo dňa 21. 9. 2018

5. K podmienenosti nároku na vrátenie preddavku na cenu diela vrátením vecí na vykonanie diela po zániku zmluvy o dielo uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka
Rozsudok Krajského súdu Trnava sp. zn. 31Cob/120/2017 zo dňa 30.1. 2019

6. Ukladanie peňažného trestu, prednosť vyživovacej povinnosti
Rozsudok Krajského súdu Trnava sp. zn. 3To/97/2018 zo dňa 7. 3. 2019

7. K možnosti zásahu do práva na ochranu osobnosti rozhodnutím správneho orgánu
Rozsudok Krajského súdu Žilina sp. zn. 11Co/325/2018 zo dňa 29. 1. 2019

8. Na aké záväzky povinného sa neprihliada pri určení výživného
Rozsudok Krajského súdu Žilina sp. zn. 11CoP/36/2018 zo dňa 31. 7. 2018

9. Vzájomnú vyživovaciu povinnosť medzi súrodencami nemožno konštruovať ani rozširujúcim výkladom základných zásad stanovených zákonom o rodine
Rozsudok Krajského súdu v Nitre sp. zn. 9CoP/38/2017 zo dňa 15. 11. 2017

10. Závažnosť porušenia pracovnej disciplíny treba posudzovať aj z hľadiska intenzity negatívneho dopadu porušenia na zamestnávateľa
Rozsudok Krajského súdu Trenčín sp. zn. 17CoPr/7/2015 zo dňa 20. 7. 2016

11. K vplyvu trestného stíhania na vznik daňovej povinnosti
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Sžf/31/2016 zo dňa 14. 6. 2018

12. K absolútnej neplatnosti úkonu
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Obdo/28/2017 zo dňa 31. 5. 2018

13. K existencii oprávnených pochybností pri vylúčení sudcu
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Ndc/8/2018 zo dňa 31. 5. 2018

14. K pojmu „ustálená rozhodovacia prax súdov“
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Oboer/13/2018 zo dňa 31. 5. 2018

15. Nepreukázanie dodania tovaru
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Sžfk 3/2017 zo dňa 30. 5. 2018

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 6/2019 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
 
PP, Poradca podnikateľa      Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina