Právo a judikatúra v praxi
facebook
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

Je prevod vozidla z BSM bežnou vecou, ku ktorému sa nevyžaduje súhlas druhého manžela?

Prečo sa dokazovanie súdu bez návrhu strán netýka nahliadania do konkurzného spisu?

Zákonnou náležitosťou dovolania podľa CSP je jeho odôvodnenie dovolacími dôvodmi. Prečo takýmto dôvodom nie je nesprávne či nedostatočné zistenie skutkového stavu?

Civilný sporový poriadok výslovne nerieši situáciu, ak strana, ktorá má nárok na náhradu trov konania,
o náhradu trov zjavne neprejavila záujem, bola v konaní pasívna a ani jej žiadne trovy nevznikli.
Ako v tomto prípade treba postupovať?

Možno dodatočne odstrániť vadu spočívajúcu v tom, že dovolanie nebolo spísané advokátom?

Je zmena spoločníka, či konateľa dlžníka dôvodom pre obavy z ohrozenia exekúcie? Môže byť takýmto dôvodom skutočnosť, že dlžník nedosahuje dobré hospodárske výsledky, alebo skutočnosť, že sa nemožno s dlžníkom skontaktovať?

V prípadoch, keď bol kontumačný rozsudok vydaný na pojednávaní, na ktorom sa žalovaný nezúčastnil, môže žalovaný za zákonom stanovených podmienok požiadať o zrušenie rozsudku pre zmeškanie.
Čo musí splniť, aby bol takýto rozsudok zrušený?Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 7/2019.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. Nemožnosť podať dovolania pre nesprávne či nedostatočné zistenie skutkového stavu v civilnom sporovom konaní
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Cdo/228/2017 zo dňa 21. 6. 2018

2. Zamietnutie návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia vo veciach práva duševného vlastníctva nemožno odôvodniť len s odkazom na všeobecnú úpravu neodkladných opatrení
Uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 14Co/252/2017 zo dňa 25. 7. 2017

3. Spôsob rozhodnutia súdu o trovách konania, ak si strana náhradu trov konania neuplatní, ani jej podľa obsahu spisu v konaní žiadne nevznikli
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Cdo/47/2017 zo dňa 21. 6. 2018

4. Zisťovanie skutkového stavu správnym orgánom k objasneniu priestupku
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7Sžo/87/2016 zo dňa 28. 6. 2018

5. Odmietnutie dovolania z dôvodu jeho nespísania advokátom
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Obdo/33/2018 zo dňa 10. 7. 2019

6. Pripustenie navrhovaného dôkazného prostriedku účastníka konania správnym orgánom
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 10Asan/17/2017 zo dňa 19. 6. 2018

7. Pre odôvodnenosť obavy z ohrozenia exekúcie nepostačuje skutočnosť, že dlžník nedosahuje dobré hospodárske výsledky
Uznesenie Krajského súdu Bratislava sp. zn. 4Cob/26/2017 zo dňa 11. 5. 2017

8. Pomery odôvodňujúce priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov musia byť také, aby platenie viedlo k existenčnému ohrozeniu strany sporu
Uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 14Co/588/2016 zo dňa 24. 1. 2017

9. Skutočnosť, že sa s dlžníkom nemožno skontaktovať, nestačí na osvedčenie obavy z ohrozenia budúcej exekúcie
Uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 43Cob/6/2019 zo dňa 12. 2. 2019

10. K formulácii petitu na určenie výživného medzi manželmi
Uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 12CoP/27/2018 zo dňa 30. 8. 2018

11. Zriadenie záložného práva na majetok dlžníka odôvodňuje obavy z ohrozenia exekúcie; zmena spoločníka či konateľa dlžníka tieto obavy neodôvodňuje
Uznesenie Krajského súdu Košice sp. zn. 2Cob/66/2017 zo dňa 17. 7. 2017

12. Na rozhodovanie o sťažnosti nemožno analogicky použiť ustanovenia CSP o odvolaní
Uznesenie Krajského súdu Žilina sp. zn. 14Cob/27/2018 zo dňa 20. 8. 2018

13. Konkurzný spis nie je verejným registrom či zoznamom v zmysle § 185 ods. 2 CSP;
k okruhu uvedených verejných registrov a zoznamov

Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 43CoKR/20/2018 zo dňa 24. 1. 2019

14. K včasnosti ospravedlnenia neprítomnosti žalovaného a k zrušeniu rozsudku pre zmeškanie z dôvodu choroby splnomocnenca, ktorý súdu nedoložil plnú moc do pojednávania
Uznesenie Krajského súdu Bratislava sp. zn. 2Cob/234/2017 zo dňa 14. 8. 2018

15. V konaní o vyporiadaní BSM nemožno riešiť, či sú súčasťou BSM veci prevedené na tretie osoby. Prevod vozidla z BSM nie je bežnou vecou.
Rozsudok Krajského súdu Trnava sp. zn. 11CoP/256/2017 zo dňa 19. 3. 2019

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 7/2019 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
 
PP, Poradca podnikateľa      Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina