Právo a judikatúra v praxi
facebook
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

Je nevera druha dôvodom pre vrátenie daru?

Ak je správna žaloba elektronicky odoslaná v posledný deň lehoty a súdu je doručená až v čase 00:00 hod., ide o oneskorene podanú žalobu?

Môže byť ako bydlisko konateľov s. r. o. v obchodnom registri zapísaná len obec?

Zamestnávateľ dostal pokutu za nelegálne zamestnávanie osoby, ktorá bola pracovisku , kde sa podľa tvrdenia zamestnávateľa zaúčala. Išlo o osobu, s ktorou zamestnávateľ následne uzatvoril pracovnú zmluvu. Ako kasačný súd odôvodnil zrušenie rozhodnutia o pokute?

Môže súd pri určení výživného vychádzať len z aktuálnych pomerov, alebo ich musí porovnať s pomermi pri poslednom rozhodovaní o výživnom?

Aký je vzťah medzi zásadami poctivého obchodného styku a dobrými mravmi?

Aký je správny postup súdu pri overení pravosti podpisu?Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 8/2019.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. Nové dokazovanie pri rozhodovaní o zmene výživného
Uznesenie Krajského súdu Trnava sp. zn. 11CoP/7/2019 zo dňa 28. 5. 2019

2. K nevere druha ako k dôvodu pre vrátenie daru
Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 15Co/132/2018 zo dňa 22. 5. 2019

3. Ak je správna žaloba elektronicky odoslaná v posledný deň lehoty a súdu je doručená
až v čase 00:00 hod., ide o oneskorene podanú žalobu

Uznesenie Krajského súdu Košice sp. zn. 5Saz/7/2019 zo dňa 15. 4. 2019

4. K odvolaciemu dôvodu podľa § 365 ods. 1 písm. g) CSP
Rozsudok Krajského súdu Trnava sp. zn. 24Co/231/2018 zo dňa 10. 4. 2019

5. Ako bydlisko konateľov s. r. o. nemôže byť v obchodnom registri zapísaná len obec,
aj keby to bolo v súlade s reálnym stavom

Uznesenie Krajského súdu Trenčín sp. zn. 8Cob/19/2018 zo dňa 16. 5. 2018

6. Ku kvalite manželského vzťahu odôvodňujúcej priznanie nemajetkovej ujmy pri zásahu do súkromného života v dôsledku úmrtia jedného z manželov
Rozsudok Krajského súdu Trnava sp. zn. 25Co/131/2018 zo dňa 16. 4. 2019

7. K vzájomnému vzťahu všeobecnej správnej žaloby a správnej žaloby opomenutého účastníka a k nemožnosti ponechania výberu typu žaloby na súde
Uznesenie Krajského súdu Žilina sp. zn. 30 S 139/2018 zo dňa 16. 4. 2019

8. K vymedzeniu zásad poctivého obchodného styku a k aplikácii § 265 Obchodného zákonníka
Rozsudok Krajského súdu v Žiline sp. zn. 13Cob/176/2017 zo dňa 30. 5. 2018

9. K prítomnosti fyzickej osoby na pracovisku v kontexte predzmluvného vzťahu
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 3Asan/7/2017 zo dňa 31. 7. 2018

10. K poznaniu spolupracujúceho podnikateľského právneho subjektu v spojení
s požívaním právnej ochrany

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Sžfk/5/2016 zo dňa 31. 7. 2018

11. K určeniu účastníkov stavebného konania
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7Sžk/15/2017 zo dňa 1. 8. 2018

12. Ak splnomocnenie obsahuje okrem sídla advokáta osobitnú adresu pre doručovanie, považuje sa to za oznámenie inej adresy na doručovanie podľa § 106 ods. 1 CSP
Rozsudok Krajského súdu Trnava sp. zn. 25CoPr/5/2017 zo dňa 27. 9. 2017

13. K forme oznámenia orgánu verejnej správy o začatí, predmete, účele a dĺžke kontroly
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Asan/6/2018 zo dňa 31. 7. 2018

14. Otázka pravosti podpisu je otázkou odbornou a súd ju môže riešiť výlučne postupom podľa § 206 alebo § 207 CSP
Uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 16Co/155/2017 zo dňa 19. 4. 2018

15. Odkaz „v plnom rozsahu“ na prvoinštančné rozhodnutie vs. dovolacie dôvody
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Cdo/40/2018 zo dňa 18. 7. 2018

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 8/2019 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
 
PP, Poradca podnikateľa      Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina