Právo a judikatúra v praxi
facebook
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

Je úpadca po vyhlásení konkurzu oprávnený podať oznámenie o ukončení podnikania, alebo je na takýto úkon oprávnený iba správca konkurznej podstaty?

Poškodzuje majiteľa slovnej ochrannej známky také jej použitie inou osobou v reklame na internete, ak je z neho jasné, že ide o výrobky majiteľa ochrannej známky?

Krajský súd rozhodol, že odôvodnenie výpovede z nájmu bytu viacerými výpovednými dôvodmi nespôsobuje jej neurčitosť. Ako toto svoje rozhodnutie odôvodnil?

Ak má súd rozhodnúť o výživnom na tvorbu úspor, musí byť už v čase jeho rozhodovania zriadený a označený osobitný účet maloletého?

Je alkoholizmus obdarovaného dôvodom na vrátenie daru?

Okresný súd nariadil neodkladné opatrenie spočívajúce v povinnosti strpieť prechod peši a prejazd motorovými vozidlami žalobcami a inými žalobcami poverenými osobami cez pozemok. Z akých dôvodoch odvolací súd toto rozhodnutie zrušil?

Ide o výpovedný dôvod z nadbytočnosti, ak zamestnávateľ rozhodne, že v budúcnosti je pre neho síce naďalej potrebná práca zamestnanca toho istého druhu, avšak nie v doteraz dohodnutom kratšom pracovnom čase?Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 10/2019.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. Kritériá pre určenie obvyklého pobytu dieťaťa v súvislosti s posudzovaním právomoci slovenského súdu
Uznesenie Krajského súdu Trnava sp. zn. 23CoP/43/2019 zo dňa 10. 7. 2019

2. K prípustnosti dovolania podľa § 420 písm. f) CSP
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Cdo/241/2018 zo dňa 26. 6. 2019

3. K vysloveniu podozrenia o konflikte záujmov verejne činnej osoby v súvislosti s ochranou jej osobnosti
Uznesenie Krajského súdu Bratislava sp. zn. 9Co/101/2018 zo dňa 20. 6. 2019

4. K právu úpadcu na podanie oznámenia o ukončení podnikania
Rozsudok Krajského súdu Trnava sp. zn. 14S/27/2017 zo dňa 21. 6. 2018

5. K alkoholizmu ako k dôvodu pre vrátenie daru
Uznesenie Krajského súdu Trenčín sp. zn. 4Co/4/2019 zo dňa 23. 5. 2019

6. K premlčaniu nároku na náhradu škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu osobou nemajúcou uzavretú zmluvu o odbere po smrti pôvodného odberateľa
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 25 Cdo 3009/2017 zo dňa 13. 12. 2018

7. K protokolu o zisťovaní príčin pracovného úrazu a jeho prerokovaniu
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Sžk/22/2017 zo dňa 8. 8. 2018

8. K rozhodnutiu zamestnávateľa o organizačnej zmene a nadbytočnosti zamestnanca
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Cdo/54/2018 zo dňa 7. 8. 2018

9. K spojeniu územného a stavebného konania
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Sžo/3/2018 zo dňa 23. 8. 2018

10. K vymedzeniu okruhu oprávnených z vecného bremena prechodu a prejazdu, ktoré bráni vykonateľnosti rozhodnutia
Uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 14Co/98/2019 zo dňa 4. 6. 2019

11. K zásahu do práva k ochrannej známke majiteľa použitím cudzej slovnej ochrannej známky v reklamnom oznámení používanom v systémoch platenej optimalizácie internetových vyhľadávačov
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 23 Cdo 4931/2017 zo dňa 16. 4. 2018

12. Ak má súd rozhodnúť o výživnom na tvorbu úspor, musí byť už v čase jeho rozhodovania zriadený a označený osobitný účet maloletého
Uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 12Co/272/2017 zo dňa 31. 10. 2017

13. Odôvodnenie výpovede z nájmu bytu viacerými výpovednými dôvodmi nespôsobuje jej neurčitosť
Uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 13Co/353/2015 zo dňa 25. 10. 2016

14. K zámene petitu podľa § 137 písm. c) CSP s petitom podľa § 137 písm. d) CSP v prípade, ak oba petity vedú k rovnakému výsledku
Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 12Co/49/2018 zo dňa 30. 5. 2019

15. Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav je originárnym spôsobom nadobudnutia vlastníckeho práva
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Cdo/158/2017 zo dňa 23. 8. 2018

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 10/2019 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
 
PP, Poradca podnikateľa      Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina