Právo a judikatúra v praxi
facebook
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

Môžu sa kupujúci a predávajúci v zmluve o predaji podniku dohodnúť, že sa prevod bude týkať len určitých konkrétne vymedzených pohľadávok?

Spoločník podpísal ručiteľské vyhlásenie, ktorým sa ako fyzická osoba zaviazal, že vzniknuté pohľadávky uhradí namiesto obchodnej spoločnosti. Je takéto vyhlásenie platné aj bez súhlasu jeho manželky?

Súd prvej inštancie posúdil dohodu o hmotnej zodpovednosti ako neplatnú. Ako dôvod uviedol, že dohoda je neurčitá, pretože počiatočný stav hodnôt vymedzuje len paušálne. Prečo krajský súd s týmto odôvodnením nesúhlasil?

Predmety lízingu boli zaistené colným úradom, v dôsledku čoho lízingový nájomca stratil možnosť ich užívať. Prečo súd neuznal odstúpenie od lízingovej zmluvy?

Môže prokurista vyplácať spoločníkom podiel na zisku spoločnosti?

Správkyňa bola vyčiarknutá zo zoznamu správcov z dôvodu, že nebola v pracovný deň v obvyklé úradné hodiny prístupná, čím mala porušiť jednu z podmienok riadneho zriadenia kancelárie. Ako Najvyšší súd odôvodnil svoje rozhodnutie v prospech správkyne?Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 11/2019.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. Zmluvou o predaji (časti) podniku nemožno dojednať len čiastočný prechod určitých pohľadávok viaznucich na (časti) podniku
Uznesenie Krajského súdu Bratislava sp. zn. 1Cob/23/2018 zo dňa 25. 6. 2019

2. Zhoršenie vzťahov ako dôvod zrušenia vecného bremena a k rozhodovaniu o výške primeranej náhrady za zrušenie vecného bremena v uvedených prípadoch
Uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 12Co/158/2017 zo dňa 20. 12. 2017

3. Prevzatie ručiteľského záväzku za záväzky obchodnej spoločnosti bez súhlasu manžela je absolútne neplatným právnym úkonom
Rozsudok Krajského súdu Trnava sp. zn. 24Co/206/2018 zo dňa 20. 3. 2019

4. Nemožnosť zamestnanca podať žalobu na preskúmanie protokolu vydaného inšpektorátom práce
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 10Sžk/28/2017 zo dňa 28. 8. 2018

5. Nedostatočné preverenie bonity žiadateľa o úver zo strany poskytovateľa spotrebiteľského úveru môže mať vplyv na mieru závažnosti prečinu úverového podvodu
Uznesenie Krajského súdu Prešov sp. zn. 8To/24/2018 zo dňa 11. 4. 2019

6. Účinky dohody manželov o zúžení alebo rozšírení bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7Sžr/17/2017 zo dňa 26. 9. 2018

7. Dohoda o hmotnej zodpovednosti nemusí obsahovať konkrétne vymedzenie zverených hodnôt
Uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 15CoPr/7/2016 zo dňa 22. 8. 2018

8. Dedičská nespôsobilosť vzniká aj v prípade, ak trestnému stíhaniu a odsúdeniu potenciálneho dediča bránia dôvody vylučujúce trestnú zodpovednosť
Rozsudok Krajského súdu Bratislava sp. zn. 5Co/439/2013 zo dňa 26. 11. 2013

9. K zmareniu účelu zmluvy pri finančnom leasingu a k dojednaniu generálneho zákazu odstúpenia od tejto zmluvy pre leasingového nájomcu
Rozsudok Krajského súdu Bratislava sp. zn. 2Cob/209/2014 zo dňa 3. 2. 2015

10. Nesprávne doručenie rozhodnutia o nevyhovení žiadosti o sprístupnenie informácie na
e-mail žiadateľa nemožno riešiť žalobou proti nečinnosti

Uznesenie Krajského súdu Trnava sp. zn. 20Sa/7/2018 zo dňa 28. 2. 2019

11. Porušovanie zákazu fajčenia ako dôvod pre okamžité skončenie pracovného pomeru
Rozsudok Krajského súdu Košice sp. zn. 11CoPr/4/2013 zo dňa 15. 1. 2014

12. Prokurista nemôže vyplácať spoločníkom podiel na zisku spoločnosti
Rozsudok Krajského súdu Trnava sp. zn. 31Cob/112/2017 zo dňa 15. 8. 2018

13. K zastúpeniu v konaní
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Obdo/26/2018 zo dňa 21. 8. 2018

14. K určeniu miestnej príslušnosti krajského súdu v sociálnej veci
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7Nds/8/2018 zo dňa 26. 9. 2018

15. K vyčiarknutiu správcu zo zoznamu z dôvodu, že nemal otvorenú kanceláriu počas úradných hodín
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 10Sžk/26/2017 zo dňa 28. 8. 2018

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 11/2019 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
 
PP, Poradca podnikateľa      Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina