Právo a judikatúra v praxi
facebook
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

Je poisťovňa povinná vyplatiť z povinného zmluvného poistenia  aj nemajetkovú ujmu?

Môže sa škoda spôsobená prečinom zvýhodňovania veriteľa rovnať výške celej nesplatenej pohľadávky?

Je možné v pracovnej zmluve vymedziť pracovný pomer na dobu určitú nielen konkrétnym dňom, ale aj iným spôsobom, napr. skončením pracovnej úlohy alebo zastupovaním konkrétneho zamestnanca počas jeho dlhodobej práceneschopnosti?

Zmluvné strany uzavreli kúpnu zmluvu, v ktorej bola dohodnutá výhrada vlastníctva. Podľa nej malo vlastnícke právo k predmetnej hnuteľnej veci na žalovaného prejsť až okamihom úplnej úhrady kúpnej ceny, žalovaný však kúpnu cenu neuhradil v plnej výške. Prečo súd rozhodol, že hnuteľná vec vlastníkovi nemusí byť vrátená?

Ak je predložených viacero listín ako titulov nadobudnutia vlastníctva, môže kataster  rozhodnúť o tom, komu svedčí vlastnícke právo k nehnuteľnosti konaním o oprave chýb?

Môže súd pri právnej argumentácii čerpať zo zahraničnej judikatúry alebo literatúry?

Môžu byť listiny, obsahom ktorých je výpoveď v trestnom konaní podkladom pre vydanie rozhodnutia v daňovom konaní?Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 12/2019.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. Správnej žalobe vo veci nepriznania postavenia účastníka územného konania treba priznať odkladný účinok
Uznesenie Krajského súdu v Trnave sp. zn. 20S/84/2019 zo dňa 24. 7. 2019

2. Opakované neoprávnené premiestnenie je dôvodom pre priznanie náhrady trov konania o návrat maloletého do cudziny
Uznesenie Krajského súdu Bratislava sp. zn. 11CoP/132/2019 zo dňa 27. 6. 2019

3. K posudzovaniu škody spáchanej zvýhodňovaním veriteľa a k nutnosti zváženia materiálneho korektívu podľa § 10 ods. 2 TZ v prípade jej nízkej výšky
Uznesenie Krajského súdu Prešov sp. zn. 8To/46/2018 zo dňa 24. 6. 2019

4. K aplikácii domnienky o výške príjmu z inej než závislej činnosti a k nutnosti poučenia o uplatnení domnienky v prípade nepreukázania výšky príjmu
Rozsudok Krajského súdu Trnava sp. zn. 26CoP/26/2018 zo dňa 23. 10. 2018

5. Súd nemusí pred vymenovaním likvidátora skúmať, či po ňom možno spravodlivo požadovať výkon tejto funkcie
Uznesenie Krajského súdu Trenčín sp. zn. 16Cob 123/2018 zo dňa 29. 11. 2018

6. K porušeniu povinnosti mlčanlivosti ohľadom výšky odmeny za prácu ako k dôvodu okamžitého skončenia pracovného pomeru
Uznesenie Krajského súdu Bratislava sp. zn. 8CoPr/12/2014 zo dňa 12. 5. 2015

7. Rozhodnutím v susedskom spore podľa § 127 Občianskeho zákonníka nemožno rušiteľovi uložiť, akým spôsobom odstráni závadný stav
Rozsudok Krajského súdu Trnava sp. zn. 23Co/254/2017 zo dňa 28. 5. 2018

8. Výhrada vlastníctva v prípade nezaplatenia kúpnej ceny a nárok na vydanie veci
Rozsudok Krajského súdu Trnava sp. zn. 21Cob 89/2017 zo dňa 29. 10. 2018

9. K argumentácii zahraničnou judikatúrou a literatúrou v odôvodnení rozhodnutia
Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 25CoKR/1/2019 zo dňa 4. 6. 2019

10. K pojmu škoda v spojení s náhradou nemajetkovej ujmy. Ustálenú prax v otázke pasívnej legitimácie poisťovne v spore o náhradu nemajetkovej ujmy pozostalých obete dopravnej nehody.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Cdo/219/2017 zo dňa 27. 9. 2018

11. Pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Cdo/7/2019 zo dňa 19. 8. 2019

12. Proti k tzv. neznámym vlastníkom zastúpeným Slovenským pozemkovým fondom sa s odkazom na § 257 CSP náhrada trov nepriznáva
Rozhodnutie Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 12Co/85/2018 zo dňa 30. 5. 2019

13. Doručovanie zástupcovi účastníka na celé konanie
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Sžk/8/2016 zo dňa 27. 9. 2018

14. Inštitút opravy chýb v katastrálnom operáte nemôže viesť k výmazu vlastníka nehnuteľnosti
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 10Sžrk/3/2018 zo dňa 26. 9. 2018

15. Listiny, obsahom ktorých je výpoveď z iných konaní ako dôkazný prostriedok v daňovým konaní
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Sžfk/55/2017 zo dňa 11. 9. 2018

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 12/2019 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
 
PP, Poradca podnikateľa      Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina