Právo a judikatúra v praxi
facebook
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

Možno v prípade posudzovania nároku na nemajetkovú ujmu právnickej osoby vychádzať z vnútorných duševných stavov jej majiteľov či štatutárov?

Ide o porušenie zásady dvojinštančnosti konania v prípade, ak sa odvolací súd v odôvodnení svojho potvrdzujúceho rozhodnutia v plnom rozsahu stotožní s dôvodmi súdu prvej inštancie a nad ich rámec uvedie ďalšie dôvody?

Je uzavretie sprostredkovateľskej zmluvy na predaj spoločnej nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov úkonom, ktorý by sa týkal spoločnej veci?

Na rozdiel od konkurzu, kde vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka má za následok splatnosť všetkých záväzkov dlžníka, pri reštrukturalizácii jej povolením takýto následok nenastáva. To vedie aplikačnú prax k (síce nie častým, ale aj tak významným) nesprávnym záverom, že do reštrukturalizácie sa so svojimi pohľadávkami majú prihlasovať len takí veritelia, ktorí v čase povolenia reštrukturalizácie majú pohľadávky splatné a tie ktoré nie sú splatné sa do reštrukturalizácie majú prihlasovať ako pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na podmienku (t. j. ako podmienené). Aký je správny postup?

K omeškaniu s plnením náhrady mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru na strane zamestnávateľa dochádza u jednotlivých náhrad miezd za mesiac podľa toho, kedy u nich nastala splatnosť alebo až právoplatnosťou rozsudku o vyslovení neplatnosti skončenia pracovného pomeru?

Ako sa posudzuje a preukazuje zodpovednosť pri neoprávnenej manipulácii s meradlom a pri neoprávnenom odbere plynu?

Môžu byť  zrušenie spoločnej domácnosti a prebiehajúce rozvodové konanie považované za závažné dôvody pre zrušenie BSM?Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 1/2020.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. K povahe jednorazového vyrovnania
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 10Sžsk/34/2017 zo dňa 26. 9. 2018

2. Porušenie zásady dvojinštančnosti konania
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Cdo/133/2017 zo dňa 27. 9. 2018

3. Pohľadávky v reštrukturalizácii – k vzniku pohľadávky z verejnoprávneho vzťahu a súkromnoprávneho vzťahu
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Sžf/21/2016 zo dňa 27. 9. 2018

4. Náhrada škody za prieťahy v konaní, v dôsledku ktorých došlo k navýšeniu úrokov z omeškania
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Cdo/16/2018 zo dňa 18. 10. 2018

5. Omeškanie zamestnávateľa so splnením nároku na náhradu mzdy
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Cdo/69/2018 zo dňa 24. 4. 2019

6. K prihliadnutiu na negatívne následky v osobnom živote spoločníkov právnickej osoby pri posudzovaní nemajetkovej ujmy spôsobenej pri výkone verejnej moci
Rozsudok Krajského súdu v Nitre sp. zn. 25Co/23/2019 zo dňa 11. 12. 2019

7. Nezákonnosť rozhodnutia správneho orgánu o uložení pokuty za neoprávnený odber plynu
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Asan/7/2017 zo dňa 18. 10. 2018

8. K nároku na materské v súvislosti s prácou vykonávanou mimo pomeru, z ktorého tento nárok vznikol
Rozsudok Krajského súdu v Žiline sp. zn. 28Sa/14/2019 zo dňa 15. 10. 2019

9. Zrušenie spoločnej domácnosti a prebiehajúce rozvodové konanie nie sú závažnými dôvodmi pre zrušenie BSM
Rozsudok Krajského súdu v Trnave sp. zn. 11CoP/220/2017 zo dňa 28. 3. 2018

10. K podpisu sprostredkovateľskej zmluvy na predaj nehnuteľnosti v BSM len jedným z manželov
Uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 12Co/355/2017 zo dňa 25. 1. 2018

11. Trestný čin usmrtenia vs. trestný čin neposkytnutia pomoci v súvislosti s neposkytnutím potrebnej starostlivosti chorému rodičovi zo strany dieťaťa
Rozsudok Krajského súdu v Prešove sp. zn. 4To/23/2014 zo dňa 23. 10. 2014

12. K rozhodovaniu o výživnom, keď je rodič povinný poskytovať výživné viacerým deťom
Uznesenie Krajského súdu Trnava sp. zn. 26CoP/40/2018 zo dňa 27. 11. 2018

13. K napadnutiu starostu obce pri doručovaní písomnosti v súvislosti so znakmi skutkovej podstaty útoku na verejného činiteľa
Rozsudok Krajského súdu v Prešove sp. zn. 10To/28/2016 zo dňa 16. 11. 2016

14. K odvolaniu proti uzneseniu o nariadení neodkladného opatrenia, ktoré zaniklo uplynutím času
Uznesenie Krajského súdu Žilina sp. zn. 6CoP 27/2018 zo dňa 31. 5. 2018

15. K zákonným podmienkam pre zmenu účastníkov exekučného konania a k postupu súdu v prípade naplnenia týchto podmienok
Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 16CoE/104/2017 zo dňa 19. 10. 2017

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 1/2020 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
 
PP, Poradca podnikateľa      Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina