Právo a judikatúra v praxi
facebook
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

Ako sa posudzuje právo na zverejňovanie podobizní dieťaťa na sociálnych sieťach? Môže súd nariadiť neodkladné opatrenie, ktoré by zverejňovanie rodičovi zakázalo?

Ako má súd postupovať v prípade úmrtia strany sporu?

Je potvrdenie správnosti zoznamu záväzkov porovnávaných s účtovnou evidenciou dlžníka považované za uznanie záväzkov?

Môže súd zrušiť účasť spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti?

Spoločníci spoločnosti v rozpore so svojim záväzkom v spoločenskej zmluve nerealizovali žiadnu formu osobnej účasti na podnikaní spoločnosti. Je to dôvod pre ich vylúčenie zo spoločnosti?

Centrum právnej pomoci neposkytlo žiadateľovi bezplatnú právnu pomoc z dôvodu, že navrhovateľ nesplnil podmienku materiálnej núdze. Prečo Najvyšší súd rozhodol, že odvolanie žiadateľa je dôvodné?

Ako sa posudzuje primeranosť hodnoty predmetu záložného práva v daňovom konaní?

Ako súd odôvodnil rozhodnutie o tom, že vyrubením súdneho poplatku za námietku zaujatosti sa neodníma právo vyjadriť sa k otázke zaujatosti sudcu?

Aký je rozsah dôkazného bremena daňového subjektu v daňovom konaní a aká úloha daňových orgánov v tomto konaní?Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 2/2020.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. Posudzovanie žiadateľa o bezplatnú právnu pomoc prostredníctvom Centra právnej pomoci
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Sžo/4/2018 zo dňa 25. 10. 2018

2. Neprimeranosť hodnoty predmetu záložného práva v daňovom konaní
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Sžfk/62/2017 zo dňa 24. 10. 2018

3. Dokazovanie v daňovom konaní
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Sžfk 48/2017 zo dňa 10. 4. 2018

4. K spochybneniu doručenky ako verejnej listiny
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Sžo 56/2016 zo dňa 26. 4. 2018

5. K ochrane spotrebiteľa pred klamlivým konaním predajcu
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7Sžo/68/2016 zo dňa 25. 4. 2018

6. K povinnosti správneho orgánu nariadiť ústne pojednávanie
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 10Asan 9/2017 zo dňa 27. 4. 2018

7. K pojmu úprava podkladu v zmysle Stavebného zákona
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7Sžo 61/2016 zo dňa 25. 4. 2018

8. K náležitostiam rozhodnutia podľa Správneho poriadku
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Sžo/54/2016 zo dňa 22. 11. 2018

9. Postup súdu v prípade úmrtia strany sporu
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Cdo/36/2017 zo dňa 28. 3. 2018

10. Porušenie zmluvne prevzatého záväzku spoločníka k osobnej účasti na podnikaní s.r.o. je dôvodom pre jeho vylúčenie zo spoločnosti
Rozsudok Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 1Cob/223/2012 zo dňa 16. 1. 2014

11. K požiadavkám na lekársky posudok, na základe ktorého má dôjsť k preradeniu na inú prácu a k okamžitému skončeniu pracovného pomeru
Rozsudok Krajského súdu v Trnave sp. zn. 23CoPr/1/2019 zo dňa 5. 8. 2019

12. K zverejňovaniu podobizní dieťaťa na sociálnych sieťach a k neodkladnému opatreniu, ktoré by zverejňovanie rodičovi zakázalo
Uznesenie Krajského súdu v Nitre sp. zn. 5CoP/32/2019 zo dňa 31. 7. 2019

13. K posúdeniu potvrdenia správnosti zoznamu záväzkov porovnávaných s účtovnou evidenciou dlžníka ako uznania záväzkov
Rozsudok Krajského súdu v Trnave sp. zn. 21Cob/19/2019 zo dňa 24. 9.2019

14. K možnosti zrušenia účasti spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti súdom
Rozsudok Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 2Cob/263/2016 zo dňa 6. 6. 2017

15. K spoplatneniu námietky zaujatosti sudcu
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1XObdo/635/2017 zo dňa 9. 5. 2018

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 2/2020 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
 
PP, Poradca podnikateľa      Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina