Právo a judikatúra v praxi
facebook
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

Ako súd odôvodnil svoje tvrdenie, že neuvedenie informácie o splnení ponukovej povinnosti vo výpovedi, resp. jej nesprávne uvedenie vo výpovedi samo osebe nespôsobuje neplatnosť výpovede?

Akým spôsobom má byť vo výpovedi uvedený dôvod skončenia pracovného pomeru, aby bola splnená hmotnoprávna podmienka platnosti výpovede pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny?

Môže súd zohľadniť čiastočný procesný úspech neúspešnej strany osobitným výrokom o náhrade trov konania?

Môže byť konanie o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva prekážkou litispendencie pre konanie o určenie vlastníckeho práva medzi totožnými stranami?

Aké náležitosti musí mať odborné vyjadrenie, aby mohlo byť považované za dôkaz v súdnom konaní?

Podľa § 90 ods. 1 C. s. p. žalovaný musel byť v prerokúvanej veci zastúpený advokátom, pričom ak si ho nezvolil v primeranej lehote určenej súdom, na jeho úkony sa neprihliada. Znamená to, že pri nezvolení si advokáta sa nemá prihliadať na žiadne budúce podania strany?

Má správny orgán pri rozhodovaní o povolení vkladu vychádzať zo stavu v čase uzavretia kúpnej zmluvy alebo zo stavu v čase svojho rozhodovania?Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 3/2020.

 
 
podpis_sladkova
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. K rozsahu konkretizácie dôvodu výpovede z pracovného pomeru vrátane príkladov ohľadom niektorých výpovedných dôvodov
Rozsudok Krajského súdu Košice sp. zn. 3CoPr/4/2019 zo dňa 31. 10. 2019

2. K možnosti správcu konkurznej podstaty podať za úpadcu návrh na zníženie výživného
Rozsudok Krajského súdu Trenčín sp. zn. 4CoP/53/2019 zo dňa 24. 10. 2019

3. Konanie o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva tvorí prekážku litispendencie pre konanie o určenie vlastníckeho práva medzi totožnými stranami
Uznesenie Krajského súdu Žilina sp. zn. 10Co/141/2019 zo dňa 30. 10. 2019

4. K náležitostiam odborného vyjadrenia
Rozsudok Krajského súdu Nitra sp. zn. 6Co/226/2018 zo dňa 28. 10. 2019

5. Otázka podľa § 421 ods. 1 CSP musí mať zásadný právny význam
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Cdo/193/2018 zo dňa 30. 10. 2019

6. K nutnosti uvádzať správne skutkové vymedzenie ohľadom realizácie ponukovej povinnosti vo výpovedi
Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 17CoPr/8/2018 zo dňa 23. 10. 2019

7. K možnosti zohľadnenia čiastočného procesného úspechu neúspešnej strany osobitným výrokom o náhrade trov
Uznesenie Krajského súdu Žilina sp. zn. 14Cob/150/2019 zo dňa 29. 10. 2019

8. K povahe dôkazov odôvodňujúcej podanie návrhu na obnovu konania v zmysle § 397 písm. a) CSP
Rozsudok Krajského súdu Trenčín sp. zn. 19Co/91/2019 zo dňa 23. 10. 2019

9. K následkom zvolenia advokáta po súdom určenej lehote
Rozsudok Krajského súdu Trnava sp. zn. 31CoKR/1/2019 zo dňa 30. 7. 2019

10. K súbehu materského na druhé dieťa a rodičovského príspevku na prvé dieťa
Rozsudok Krajského súdu Žilina sp. zn. 29Sa/5/2019 zo dňa 2. 7. 2019

11. Scudzovanie súčastí vyporiadavaného BSM bez vedomia druhého z bývalých manželov ako dôvod pre nariadenie zloženia peňažnej sumy do úschovy
Uznesenie Krajského súdu Trnava sp. zn. 26Co/97/2019 zo dňa 29. 7. 2019

12. K odchýlke od zásady zodpovednosti za výsledok podľa SSP
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7Sžsk/15/2018 zo dňa 4. 12. 2018

13. O deň neskôr podané odvolanie
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7Sžsk/86/2018 zo dňa 27. 11. 2018

14. Povinnosť správneho orgánu vychádzať zo stavu v čase svojho rozhodovania o povolení vkladu a nie zo stavu v čase uzavretia kúpnej zmluvy
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 10Sžrk/19/2018 zo dňa 21. 11. 2018

15. Vplyv lehoty na vykonanie daňovej kontroly na vyrubovacie konanie
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Sžfk/68/2017 zo dňa 4. 12. 2018

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 3/2020 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina