Právo a judikatúra v praxi
facebook
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

Má byť priznaná náhrada trov právneho zastúpenia vypočítaná podľa advokátskej tarify, aj keď je preukázané, že náklady účastníka boli reálne vyššie?

Civilný sporový poriadok výslovne nerieši postup pri nároku na trovy konania v prípade, ak strana mala v konaní neúspech v pomerne nepatrnej časti (pôvodne § 143 ods. 3 OSP). Aký je správny postup podľa Najvyššieho súdu?

Ako treba postupovať, ak sa v súdnom konaní zistí, že právnická osoba nemá ustanovený štatutárny orgán?

Možno rozhodnutím vydaným v inom súdnom konaní správcovi podstaty ukladať povinnosti, ktorými by sa upravoval jeho postup v konkurznom konaní?

Za akých okolností, môže správca popierať pohľadávky, ktoré boli judikované pred vyhlásením konkurzu?

Je nepriznanie dávky na diétne stravovanie z dôvodu preukázateľne dobrej majetkovej situácie žiadateľa diskriminačné?

Ako má byť formulovaný petit žaloby o nahradenie prejavu vôle?Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 4/2020.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. K priznaniu náhrady trov právneho zastúpenia podľa advokátskej tarify, ktorá je nižšia ako účastník musel reálne vynaložiť
Nález Ústavného súdu SR sp. zn. III. ÚS 114/2017 zo dňa 17. 12. 2019

2. K odkladnému účinku správnej žaloby v súvislosti s možnosťou zadržania vodičského preukazu v rámci daňovej exekúcie
Uznesenie Krajského súdu Trenčín sp. zn. 11S/190/2019 zo dňa 5. 12. 2019

3. K rozhodovaniu o trovách konania v prípade neúspechu v pomerne nepatrnej časti podľa CSP
Rozsudok Krajského súdu Trnava sp. zn. 9Co/318/2018 zo dňa 10. 12. 2019

4. K rozdielom v postupe súdu a vo vykonávaní dokazovania podľa CSP a CMP
Uznesenie Krajského súdu Nitra sp. zn. 5CoP/35/2019 zo dňa 18. 9. 2019

5. Zásada najlepšieho záujmu maloletého vs. bezodkladná úprava pomerov
Uznesenie Krajského súdu Trnava sp. zn. 11CoP/84/2019 zo dňa 28. 11. 2019

6. K doručovaniu do elektronickej schránky právnickej osoby v dobe, keď nemá ustanovený štatutárny orgán
Uznesenie Krajského súdu Žilina sp. zn. 8S/39/2017 zo dňa 27. 2. 2019

7. K formulácii petitu žaloby o nahradenie prejavu vôle a k exekúcii rozhodnutia o nahradení prejavu vôle
Uznesenie Krajského súdu Trnava sp. zn. 23Co/403/2017 zo dňa 19. 11. 2018

8. Vplyv väzby konateľa na splnenie daňových povinností spoločnosti
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Sžfk/2/2016 zo dňa 12. 12. 2018

9. Rozhodnutie o neodkladnom opatrení a uloženie povinnosti navrhovateľovi súdom podať v určitej lehote žalobu vo veci samej
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Cdo/206/2018 zo dňa 11. 12. 2018

10. K povinnosti preveriť hodnovernosť dodávateľa
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Sžfk/8/2018 zo dňa 12. 12. 2018

11. Oprávnenie správcu popierať aj judikované pohľadávky pred vyhlásením konkurzu
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Obdo/61/2018 zo dňa 20. 11. 2018

12. Absencia vlastníckeho práva pri dražbe
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Cdo/60/2017 zo dňa 31. 10. 2018

13. K postupu súdu v prípade, keď právnická osoba ako strana sporu nemá ustanovený štatutárny orgán
Rozsudok Krajského súdu Trnava sp. zn. 31Cob/23/2019 zo dňa 10. 12. 2019

14. Nepriznanie príspevku na diétne stravovanie z dôvodu majetnosti žiadateľa
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 9Sžsk/104/2017 zo dňa 12. 12. 2018

15. Nemožnosť zasiahnuť do konkurzného konania rozhodnutím iného súdu
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Obo/19/2018 zo dňa 18. 12. 2018

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 4/2020 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina