Právo a judikatúra v praxi
facebook
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

možno spoločníkovi uprieť právo na informácie o spoločnosti tvrdením, že obchodné vedenie je zverené do pôsobnosti konateľa spoločnosti?

Je stranami uvádzaná veľká vzdialenosť ku konajúcemu súdu od ich bydliska dostatočným dôvodom na prikázanie sporu inému súdu?

Prečo do doby, pokiaľ nebolo o náhrade trov konania právoplatne rozhodnuté, nemožno hovoriť o existencii pohľadávky z titulu náhrady trov konania, a to ani v prípade, ak v spore už došlo k právoplatnému meritórnemu rozhodnutiu?

Môže v konaní pred súdom konať za členov pozemkového spoločenstva aj výbor ako jeho výkonný a štatutárny orgán?

Zákonodarca pojem občianske spolunažívanie nedefinuje. Ako je potrebné pristúpiť k jeho výkladu?

Správca dane uviedol, že dodanie tovaru nie je možné zistiť, odmietol ďalšie dokazovanie a rozhodol, že neboli splnené podmienky na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. Bol jeho postup správny?

Môže byť porušený zákaz konkurencie aj vtedy, keď medzi dotknutými subjektami neexistuje reálne súperenie?



Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 5/2020.

 
 
podpis
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. Vykonateľnosť pohľadávky vzniknutej z titulu náhrady trov konania z pohľadu § 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Cdo/109/2018 dňa 28. 3. 2019

2. Zastupovanie členov pozemkového spoločenstva pred súdmi
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Cdo/31/2018 zo dňa 15. 4. 2019

3. Prikázanie sporu inému súdu z dôvodu veľkej vzdialenosti ku konajúcemu súdu
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Ndc/17/2018 zo dňa 31. 1. 2019

4. Pochybnosti správcu dane o uskutočnení deklarovaných plnení a jeho povinnosti pri vedení dokazovania
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Sžfk/53/2017 zo dňa 29. 1. 2019

5. K pojmu „občianske spolunažívanie“
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7Sžk/44/2017 zo dňa 29. 1. 2019

6. K spáchaniu trestného činu na viacerých osobách pri trestnom čine podľa § 172 Trestného zákona
Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 5To/39/2019 zo dňa 21. 5. 2019

7. Ak sa predáva nehnuteľnosť ako celok, nemusia byť v zmluve špecifikované spoluvlastnícke podiely predávajúcich
Rozsudok Krajského súdu Trenčín sp. zn. 19Co/73/2018 zo dňa 17. 4. 2019

8. Záväzok zo zmluvy o budúcej darovacej zmluve neprechádza na právnych zástupcov
Rozsudok Krajského súdu Nitra sp. zn. 6Co/94/2018 zo dňa 29. 4. 2019

9. K porušeniu zákazu konkurencie dôjde len vtedy, keď medzi dotknutými subjektami existuje reálne súperenie
Rozsudok Krajského súdu Bratislava sp. zn. 4Cob/179/2017 zo dňa 18. 4. 2019

10. Dojednanie o poplatku za možnosť odkladu splatnosti splátok úveru ako neprijateľná zmluvná podmienka
Rozsudok Krajského súdu Nitra sp. zn. 15Co/50/2018 zo dňa 14. 5. 2019

11. Správny orgán musí zaujať odôvodnené stanovisko k návrhu testu proporcionality za účelom použitia nezákonného dôkazného prostriedku
Rozsudok Krajského súdu Košice sp. zn. 7S/32/2015 zo dňa 30. 4. 2019

12. K vyživovacej povinnosti v súvislosti s prerušením vysokoškolského štúdia na 1 rok za účelom zdokonalenia sa v cudzom jazyku
Rozsudok Krajského súdu sp. zn. 6CoP/24/2019 zo dňa 19. 8. 2019

13. K možnosti opätovného priznania príspevku na výživu rozvedeného manžela po uplynutí piatich rokov od rozvodu
Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 15CoP/4/2019 zo dňa 27. 2. 2019

14. Neposkytovanie informácií spoločníkovi je dôvodom pre zrušenie jeho účasti v spoločnosti
Rozsudok Krajského súdu Žilina sp. zn. 13Cob/160/2019 zo dňa 18. 9. 2019

15. Pri ušlom zisku spôsobenom úverovým podvodom sa nezohľadňujú náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere
Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 15Co/34/2019 zo dňa 15. 5. 2019

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 5/2020 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina