Právo a judikatúra v praxi
facebook
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

možno zadržať doklady od vozidla aj vtedy, keď toto vozidlo stojí mimo pozemnú komunikáciu?

Prečo súd nemôže uložiť niektorému z podielových spoluvlastníkov ako sporovej strane povinnosť zaplatiť zostatok poskytnutých úverových prostriedkov poskytnutých jednému, či viacerým z nich?

Kedy nastanú účinky odstúpenia, ak oprávnená strana odstúpi od zmluvy bez poskytnutia dodatočnej lehoty pre plnenie?

Žalobca sa domáhal preskúmania rozhodnutia o určení sadzby dane z nehnuteľností z dôvodu, že predstavuje 19-násobok najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb určenej v danom meste. Prečo so žalobou neuspel?

Aké oprávnenia má pri spochybnení hlasovania prehlasovaných vlastníkov správca bytového domu?

Je absencia riadneho splnomocnenia v súdnom konaní odstrániteľným nedostatkom?

Prečo je pri rozhodovaní o trovách konania právne významné len to, ktorá zo strán sporu zavinila zastavenie konania?Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 6/2020.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. Určenie sadzby dane na nehnuteľnosť
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Sžf/53/2016 zo dňa 31. 1. 2019

2. Správca nie je aktívne legitimovaný k podaniu žaloby proti rozhodnutiu prijatému na schôdzi vlastníkov bytov
Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 8Co/83/2019 zo dňa 9. 12. 2019

3. K možnosti zadržania evidenčných dokladov od vozidla podľa § 72 zákona o cestnej premávke v prípade, ak vozidlo stojí mimo pozemnú komunikáciu
Uznesenie Krajského súdu Košice sp. zn. 6To/58/2019 zo dňa 5. 12. 2019

4. K účinkom splnenia záväzku po odstúpení v prípade neposkytnutia primeranej lehoty
Rozsudok Krajského súdu Bratislava sp. zn. 4Cob/91/2017 zo dňa 30. 8. 2018

5. K možnosti súdu uložiť výrokom zmenu dlžníka v existujúcom záväzkovom vzťahu
Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 12Co/22/2019 zo dňa 30. 1. 2020

6. Znaky závislej práce
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Sžo/70/2016 zo dňa 31. 1. 2019

7. K účinkom návrhu na vykonanie exekúcie na plynutie premlčacej doby podľa Obchodného zákonníka
Uznesenie Krajského súdu Trenčín sp. zn. 16CoE/86/2015 zo dňa 13. 4. 2016

8. K podstate konkurzného konania, k povinnosti správcu vyžiadať si pred speňažením majetku stanovisko príslušného orgánu a k vylúčeniu majetku zo súpisu
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Obdo/45/2018 zo dňa 29. 1. 2019

9. Spôsobilosť územného rozhodnutia ukrátiť účastníka na právach
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 10Sžk/29/2018 zo dňa 30. 1. 2019

10. Dodatočne splnomocnenie ako dôvod porušenia práva na spravodlivý proces
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Cdo/136/2018 zo dňa 21. 11. 2018

11. Obmedzenie práva na informácie a k pojmu „informácie o rozhodnutí“
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Sžik/2/2017 zo dňa 21. 11. 2018

12. K náhrade trov konania v prípade zavineného konania žalobcu
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Obo/12/2018 zo dňa 20. 11. 2018

13. Skrátenie dane a poistného na základe fiktívnych nákladov
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Tdo/73/2017 zo dňa 20. 11. 2018

14. K preukazovaniu verejného záujmu (aj) v súvislosti s konaním o vyvlastnenie diaľničného stavebného pozemku
Rozsudok Krajského súdu Bratislava sp. zn. 2S/138/2016 zo dňa 7. 6. 2017

15. K odňatiu veci súdu v prípade zaujatosti sudcov
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Ndt/30/2018 zo dňa 14. 11. 2018

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 6/2020 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina