Právo a judikatúra v praxi
facebook
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

ak sa navrhovateľ na pojednávaní nevie vyjadriť k príčinám rozvratu manželstva, je to dôvod pre zamietnutie návrhu o rozvod?

Ako môže byť verejná listina zbavená svojej dôkaznej sily?

Aké práva možno považovať za práva spojené s postúpenou pohľadávkou, ktoré prechádzajú z postupcu na postupníka? Čo sa považuje za bežnú súčasť domu bez ohľadu na to, ako je to k domu pripevnené?

Sú súdy povinné skúmať pri posudzovaní splnenia podmienok pre vrátenie daru aj správanie darcu?

Môže byť dôkazom o odovzdaní predmetu pôžičky aj podpísanie zmluvy o pôžičke s textom, ktorým dlžník podpísaním potvrdzuje prevzatie sumy, ktorá mala byť predmetom požičania?

Ako sa posudzuje prípad zodpovednosti školy alebo školského zariadenia za školský úraz?Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 7/2020.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. K nárokom dlžníka pri postúpení pohľadávky
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Cdo/125/2018 zo dňa 27. 6. 2019

2. Vplyv neudelenia súhlasu zástupcov zamestnancov na platnosť výpovede
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Cdo/151/2018 zo dňa 27. 6. 2019

3. Účel zníženia majetkového cenzu v sporoch s ochranou slabšej strany a prípustnosť dovolania podľa CSP
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Cdo/261/2018 zo dňa 27. 6. 2019

4. Kolaudačné rozhodnutie ako titul nadobudnutia vlastníctva k rozostavanému bytu
Rozsudok Krajského súdu Bratislava sp. zn. 5S/165/2017 zo dňa 21. 5. 2019

5. K zodpovednosti školy a školského zariadenia za škodu pri úraze dieťaťa pri výchove v vzdelávaní
Rozsudok Krajského súdu Trnava sp. zn. 23Co/99/2019 zo dňa 27. 5. 2019

6. Rozhodovacia právomoc o statuse SZČO v poistných vzťahoch
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Cdo/12/2019 zo dňa 25. 6. 2019

7. Čo sa považuje za bežnú súčasť domu bez ohľadu na to, ako je to k domu pripevnené
Uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 16Co/311/2018 zo dňa 25. 10. 2018

8. Zámerné neuplatnenie práva na výživné matkou a dôvod pre priznanie výživného spätne
Rozsudok Krajského súdu Košice sp. zn. 8CoP/1/2019 zo dňa 31. 5. 2019

9. Pri posudzovaní splnenia podmienok pre vrátenie daru sú súdy povinné skúmať aj správanie darcu
Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 25Co/89/2018 zo dňa 20. 6. 2019

10. K dôkaznému bremenu ohľadom totožnosti cestujúceho v prípade odcudzenia občianskeho preukazu
Rozsudok Krajského súdu Trnava sp. zn. 23Co/180/2018 zo dňa 27. 5. 2019

11. K limitom zmluvnej slobody účastníkov odstúpenia ohľadom dojednania podľa § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka
Rozsudok Krajského súdu Žilina sp. zn. 7Co/287/2018 zo dňa 15. 5. 2019

12. Ak sa navrhovateľ na pojednávaní nevie vyjadriť k príčinám rozvratu manželstva, nie je to dôvod pre zamietnutie návrhu o rozvod
Uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 15CoP/14/2019 zo dňa 28. 6. 2019

13. K vyvráteniu dôkazu verejnou listinou
Uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 15Co/55/2019 zo dňa 5. 2. 2020

14. Vyhlásenie dlžníka ako dôkaz o prevzatí predmetu pôžičky
Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 9Co/26/2019 zo dňa 30. 5. 2019

15. Uplatnenie práva, ktorého cieľom je zachovanie premlčacej doby
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Cdo/47/2018 zo dňa 27. 6. 2019

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 7/2020 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina