Právo a judikatúra v praxi
facebook
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

môže nový vlastník bytu zodpovedať za dlhy spôsobené jeho pôvodným vlastníkom?

Môže vydražiteľ nadobudnúť vlastnícke právo, ak navrhovateľ dražby alebo záložca nebol sám vlastníkom predmetu dražby?

Je dôvodom odročenia pojednávania, ak splnomocnený advokát vypovedal plnomocenstvo a strana sporu chce byť právne zastúpená?
Žalobkyňa, ktorej bolo priznané vlastnícke právo k pozemkom predtým spravovaným pozemkovým fondom sa domáhala, aby jej fond vydal sumu zodpovedajúcu nájomnému poberanému v dobe, keď boli ešte pozemky vedené ako pozemky neznámeho vlastníka. Má na vydanie tohto nájomného nárok?

Možno uvažovať o trestnoprávnom postihu, ak páchateľ uvedie do omylu ohľadom údajov v katastri menej disponované osoby?

Porušuje zamestnanec zákaz konkurencie, ak získal podnikateľské oprávnenie konkurujúce zamestnávateľovi? Je to dôvod na ukončenie pracovného pomeru?

Je tenisový dvorec považovaný za stavbu?Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 8/2020.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. K vypovedaniu plnomocenstva ako k dôvodu pre odročenie pojednávania
Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 43Cob/104/2017 zo dňa 19. 10. 2017

2. K nároku na vydanie nájomného poberaného zo strany SPF za neznámeho vlastníka v prípade, že sa stane známym
Rozsudok Krajského súdu Nitra sp. zn. 25Co/30/2019 zo dňa 18. 12. 2019

3. K zodpovednosti nového vlastníka bytu za dlhy spôsobené pôvodným vlastníkom
Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 17Co/71/2019 zo dňa 26. 11. 2019

4. K rozdielu medzi obmedzením konkurenčnej doložky v zmluve o obchodnom zastúpení a moderáciou zmluvnej pokuty
Uznesenie Krajského súdu Trnava sp. zn. 21Cob/43/2019 zo dňa 26. 11. 2019

5. Dosahovanie príjmu chovom hospodárskych zvierat a znaky skutkovej podstaty trestného činu neoprávneného podnikania
Uznesenie Krajského súdu Trenčín sp. zn. 2To/7/2019 zo dňa 4. 6. 2019

6. K naplneniu znakov trestného činu podvodu v prípade uvádzania do omylu ohľadom údajov, ktoré možno preveriť v katastri
Uznesenie Krajského súdu Prešov sp. zn. 10To/33/2014 zo dňa 9. 9. 2015

7. K možnosti zhotoviteľa požadovať navýšenie ceny za dielo s ohľadom na vykonanie prác nad dohodnutý rozsah diela
Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 41Cob/69/2019 zo dňa 29. 1. 2020

8. Získanie podnikateľského oprávnenia konkurujúceho zamestnávateľovi samo osebe neporušuje zákaz konkurencie a neodôvodňuje ukončenie pracovného pomeru
Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 1CoPr/1/2019 zo dňa 28. 1. 2020

9. Zamestnávateľ je povinný splniť ponukovú povinnosť tak, aby mal zamestnanec dostatok času na premyslenie; vyjadrenie k ponuke nie je možné žiadať „na počkanie“
Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 6CoPr/2/2014 zo dňa 11. 3. 2014

10. K okolnostiam, za ktorých aj nezhody medzi spoločníkmi môžu byť dôvodom pre zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti
Rozsudok Krajského súdu Nitra sp. zn. 15Cob/255/2012 zo dňa 6. 2. 2013

11. Premlčanie práva na náhradu škody za nesprávny úradný postup
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Cdo/28/2018 zo dňa 15. 4. 2019

12. Charakteristické znaky dovolacej otázky z hľadiska § 421 ods. 1 písm. b) CSP
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Cdo/63/2019 zo dňa 15. 4. 2019

13. Začiatok plynutia subjektívnej premlčacej doby pri bezdôvodnom obohatení
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Cdo/163/2018 zo dňa 22. 5. 2019

14. K potrebe vlastníctva pri dobrovoľnej dražbe
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Cdo/62/2019 zo dňa 22. 5. 2019

15. Tenisový dvorec ako stavba
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Cdo/72/2019 zo dňa 22. 5. 2019

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 8/2020 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina