Právo a judikatúra v praxi
facebook
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

prečo nemožno dojednať predkupné právo s vecno-právnymi účinkami ako nepomenovanú zmluvu?

Môže byť náhla a neočakávaná porucha počítača ospravedlniteľným dôvodom zmeškania lehoty pre podanie na súde?

Aké skutočnosti treba preukázať súdu, aby mohol nariadiť neodkladné opatrenie, ktorým by uložil odstránenie negatívnych recenzií z webovej stránky?

Konateľ od spoločnosti, v ktorej je konateľom nadobudol pohľadávku proti jej dlžníkovi a následne v exekučnom konaní časť pohľadávky vymohol. Porušil tak zákaz konkurencie?

Možno predbežným opatrením vydaným v inom konaní správcovi zakázať, aby nakladal s vecami zapísanými do súpisu podstaty?
Aké zmeny zápisov v katastri nehnuteľností možno dosiahnuť pomocou opravy chýb v katastrálnom operáte?

Musí súd pri určovaní výšky nemajetkovej ujmy zvažovať aj to, aby odškodnenie zásahu do práva na ochranu osobnosti bolo porovnateľné s odškodňovaním zásahov do iných základných práv zaručených Ústavou SR, ako napr. napríklad ujmy na zdraví, či živote?

Musia byť dôvody hodné osobitného zreteľa pre nepriznanie trov uvedené už v späťvzatí žaloby?Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 9/2020.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. Podmienka konania o oprave chyby v katastrálnom operáte a účel tohto konania
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7Sžrk/10/2017 zo dňa 23. 1. 2019

2. Nemožnosť zasiahnuť do konkurzného konania rozhodnutím iného súdu
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Obo/19/2018 zo dňa 18. 12. 2018

3. Voľná úvaha súdu pri určovaní nemajetkovej ujmy
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Cdo/25/2019 zo dňa 20. 6. 2019

4. Poučovacia povinnosť súdov a voľba procesného prostriedku účastníka
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Cdo/94/2018 zo dňa 25. 4. 2019

5. Nemožnosť dojednania predkupného práva s vecno-právnymi účinkami ako nepomenovanú zmluvu
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Sžr/148/2016 zo dňa 31. 1. 2019

6. Dôvody hodné osobitného zreteľa pre nepriznanie trov treba uviesť už v späťvzatí žaloby, nestačí ich uvádzať až v odvolaní s tým, že ich súd mohol zistiť zo spisu
Uznesenie Krajského súdu Nitra sp. zn. 12CoCsp/10/2020 zo dňa 17. 3. 2020

7. K zmene žaloby v súvislosti s nováciou a k účinkom predloženia listín v súvislosti s prejavom vôle vedúcim k zmene žaloby
Rozsudok Krajského súdu Trnava sp. zn. 21Cob/82/2019 zo dňa 25. 2. 2020

8. K lehote pre podanie žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru, ak nebolo doručené do vlastných rúk zamestnanca
Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 9CoPr/3/2019 zo dňa 26. 9. 2019

9. K osvedčovaniu podmienok pre nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým má byť uložené odstránenie negatívnych recenzií z webovej stránky
Uznesenie Krajského súdu Trnava sp. zn. 25Co/3/2020 zo dňa 18. 2. 2020

10. Náhla a neočakávaná porucha počítača ako ospravedlniteľný dôvod zmeškania lehoty
Uznesenie Krajského súdu Bratislava sp. zn. 4Cob/227/2019 zo dňa 16. 1. 2020

11. Pri aplikácii § 257 CSP z dôvodu zlých majetkových pomerov neúspešnej strany treba vždy aktívne skúmať aj majetkové pomery úspešnej strany
Uznesenie Krajského súdu Prešov sp. zn. 6Co/2/2019 zo dňa 20. 2. 2020

12. K zmene obchodných podmienok v prípade, že jej režim nebol zmluvnými stranami dohodnutý
Rozsudok Krajského súdu Trnava sp. zn. 25Co/113/2016 zo dňa 21. 6. 2017

13. K hradeniu nákladov súvisiacich so správou majetku dieťaťa v prípade, že časť majetku užíva jeden z rodičov
Rozsudok Krajského súdu Trnava sp. zn. 25CoP/36/2016 zo dňa 22. 7. 2017

14. K výške náhrady škody na vozidle v prípade, že je škoda riešená výmenou za novú hodnotnejšiu súčiastku
Rozsudok Krajského súdu Žilina sp. zn. 14Cob/93/2011 zo dňa 17. 12. 2012

15. K uzatvoreniu zmluvy o postúpení pohľadávky spoločnosti na konateľa v súvislosti so zákazom konkurencie
Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 2Cob/1/2012 zo dňa 13. 9. 2012

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 9/2020 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina