Právo a judikatúra v praxi
facebook
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

aký vplyv má správanie blízkych osôb obdarovaného na možnosť vrátenia daru?

Majú z titulu zákonného predkupného práva spoluvlastníci, ktorí prejavili záujem o nadobudnutie prevádzaného podielu, právo na kúpu celého podielu?

Môže Slovenská obchodná inšpekcia uložiť pokutu aj správcovi bytového domu?

Ako sa posudzuje fotokópia plnomocenstva na účely súdneho konania? A ako sa posudzuje transformácia listinného plnomocenstva podpísaného účastníkom do elektronickej podoby, ale bez podpisu zaručeným elektronickým podpisom?

Súd prvej inštancie procesne pochybil a rozhodol o trovách znalkyne až po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie skončilo. Prečo odvolací súd napriek tomu rozhodnutie o trovách nezrušil?

Možno priznať otcom materské aj v prípade súbežnej práce popri rodičovskej dovolenke?

Postačuje pre platné dojednanie výhrady vlastníctva, ak je na jednotlivých faktúrach uvedená poznámka o výhrade vlastníctva?Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 10/2020.

 
 
Právo a judikatúra v praxi
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. Zásada poctivého obchodného styku
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Sžfk/39/2018 zo dňa 24. 11. 2019

2. Porušenie povinnosti správcu pri výkone správy domu
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Asan/25/2018 zo dňa 31. 7. 2019

3. Rozdielna odmena advokátov, ktorí zastupujú klientov v rovnakých veciach v prípade, ak má znášať náhradu trov právneho zastúpenia štát prostredníctvom centra právnej pomoci a diskriminácia
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Sžk/23/2017 zo dňa 31. 7. 2019

4. Povinnosť dovolacieho súdu vyvodiť si právnu otázku, ktorá má byť ním riešená
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Cdo/209/2018 zo dňa 30. 7. 2019

5. K rozhodnutiu o trovách znalca v prípade, že o nich súd zabudol rozhodnúť ešte pred právoplatnosťou rozhodnutia, ktorým konanie končí
Uznesenie Krajského súdu Prešov sp. zn. 5Co/18/2020 zo dňa 9. 6. 2020

6. K nutnosti predloženia plnej moci v origináli a k splneniu tejto podmienky v prípade, ak dôjde k jej transformácii do elektronickej podoby
Uznesenie Krajského súdu Bratislava sp. zn. 8Sa/114/2018 zo dňa 3. 6. 2020

7. K označeniu žalovaného charakteristickým znakom, ktorý je príznačný len pre neho a k žiadosti o poskytnutie súčinnosti súdu pri zisťovaní jeho identity
Uznesenie Krajského súdu Trnava sp. zn. 10Co/299/2019 zo dňa 29. 5. 2020

8. K dojednaniu výšky odplaty ako k podstatnej náležitosti odplatnej zmluvy o postúpení pohľadávky
Uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 43Cob/106/2019 zo dňa 20. 2. 2020

9. K prípustnosti dovolania
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Cdo/38/2019 zo dňa 8. 8. 2019

10. K výhrade vlastníctva deklarovanej na faktúre predávajúceho
Rozsudok Krajského súdu Bratislava sp. zn. 8Cob/64/2013 zo dňa 30. 4. 2015

11. K nároku na materské v súvislosti s prácou vykonávanou mimo pomeru, z ktorého tento nárok vznikol
Rozsudok Krajského súdu v Žiline sp. zn. 28Sa/14/2019 zo dňa 15. 10. 2019

12. (KS Trnava na rozdiel od KS Žilina): Materské možno otcom priznať aj v prípade súbežnej práce popri rodičovskej dovolenke
Rozsudok Krajského súdu Trnava sp. zn. 44Sa/5/2019 zo dňa 3. 2. 2020

13. Predkupné právo nezakladá oprávnenie na vykúpenie celého ponúkaného podielu, ale len na pomernú časť podľa veľkosti vlastneného podielu
Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 11Co/176/2019 zo dňa 13. 11. 2019

14. K náležitostiam žaloby o určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu a k výpovedi pre neplatenie nájomného rozpornej s dobrými mravmi v súvislosti so zmenou vlastníka
Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 17Co/37/2019 zo dňa 19. 2. 2020

15. Vrátenie daru
Rozsudok Krajského súdu Trenčín sp. zn. 6Co/55/2019 zo dňa 24. 2. 2020

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 10/2020 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina