Právo a judikatúra v praxi
facebook
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

možno dohodou zúžiť rozsah BSM až tak, aby celkom zaniklo?

Je platná zmluva, ktorá bola podpísaná tak, že budúci kupujúci podpísal len čistý papier a text zmluvy bol doplnený?

Je nepresťahovanie sa obdarovaného za osamelým darcom v prípade zhoršenia jeho zdravotného stavu dôvodom pre vrátenie daru?

Pri stavbe postavenej na cudzom pozemku je na vydanie bezdôvodného obohatenia povinný skutočný vlastník takejto stavby alebo jej domnelý vlastník, ktorý ju v rozhodnom období užíval?

Bude zmluvná pokuta splatná aj bez vyzvania povinného na jej zaplatenie?

Ako sa posudzuje premlčanie bezdôvodného obohatenia medzi podnikateľmi v súvislosti s porušením povinností neupravených Obchodným zákonníkom?

Žalobca chcel cez spoločný pozemok viesť inžinierske siete k svojmu pozemku. Stavebný úrad mu odmieta vydať stavebné povolenie bez súhlasu žalovanej ako druhej podielovej spoluvlastníčky tohto pozemku. Akým spôsobom mal žalobca formulovať žalobný petit?

Možno si pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady predmetu kúpy uplatniť aj náklady na znalecký posudok a na právne zastúpenie?Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 11/2020.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. K obohateniu vlastníka stavby postavenej na cudzom pozemku
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Cdo/186/2018 zo dňa 17. 6. 2019

2. Výmaz poznámky z listu vlastníctva
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Sžr/127/2016 zo dňa 12. 12. 2018

3. Neplatnosť zápisnice o zúžení BSM z dôvodu rozporu so zákonom
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Cdo/58/2017 zo dňa 30. 5. 2019

4. Nahradenie súhlasu a určovacia žaloba
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Cdo/127/2018 zo dňa 17. 6. 2019

5. K preklasifikovaniu skončenia pracovného pomeru výpoveďou na okamžité skončenie v súvislosti s peňažnou náhradou podľa § 62 ods. 8 ZP
Rozsudok Krajského súdu Nitra sp. zn. 5CoPr/3/2018zo dňa 18. 9. 2019

6. K darovaniu prevodom peňazí z účtu darcu na účet obdarovaného so zadaním príkazu pred a s jeho realizáciou po smrti darcu
Rozsudok Krajského súdu Trnava sp. zn. 25Co/92/2019 zo dňa 17. 9. 2019

7. K spôsobu určenia príjmu rodiča podnikateľa, z ktorého sa bude vychádzať pri určení výšky výživného, vo vzťahu k jeho výdavkom
Rozsudok Krajského súdu Trnava sp. zn. 24CoP/71/2019 zo dňa 11. 12. 2019

8. K neplatnosti právneho úkonu v súvislosti s bianco podpisom
Uznesenie Krajského súdu Trnava sp. zn. 10Co/339/2017 zo dňa 23. 10. 2018

9. Náklady na znalecký posudok a na právne zastúpenie môžu byť nevyhnutnými nákladmi v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady predmetu kúpy
Rozsudok Krajského súdu Trenčín sp. zn. 17Co/226/2013 zo dňa 9. 7. 2014

10. Ak boli nehnuteľnosti nadobudnuté vyporiadaním BSM, nemožno voči nadobúdateľovi vykonať exekúciu ich predajom v zmysle § 169 Exekučného poriadku
Rozsudok Krajského súdu Nitra sp. zn. 9Co/244/2018 zo dňa 14. 11. 2019

11. K premlčaniu bezdôvodného obohatenia medzi podnikateľmi v súvislosti s porušením povinností neupravených Obchodným zákonníkom (na rozdiel od KS BB, sp. zn. 43Cob/8/2020)
Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 2Cob/53/2019 zo dňa 21. 11. 2017

12. K dĺžke premlčacej doby nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemku bez právneho titulu medzi podnikateľmi
Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 43Cob/8/2020 zo dňa 20. 2. 2020

13. Na zosplatnenie zmluvnej pokuty sa nevyžaduje vyzvanie povinného, ak nie je dohodnuté inak
Rozsudok Krajského súdu Žilina sp. zn. 13Cob/295/2014 zo dňa 25. 2. 2015

14. K zmluvnej voľnosti vlastníkov pozemkov, ku ktorým sa viaže predkupné právo štátu
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Sžrk/8/2018 zo dňa 17. 6. 2019

15. K nepresťahovaniu sa obdarovaného za osamelým darcom v prípade zhoršenia jeho zdravotného stavu ako k dôvodu pre vrátenie daru
Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 15Co/51/2019 zo dňa 17. 3. 2020

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 11/2020 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina