Právo a judikatúra v praxi
facebook
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

je kópia listín spôsobilým dôkazným prostriedkom v konaní pred súdom?

Môže aj právnická osoba udeliť splnomocnencovi generálne plnomocenstvo?

Je používanie superlatívov typu „najlepší“ klamlivou reklamou?

Aké sú následky podania odporu proti platobnému rozkazu len jedným manželom, ak sú žalovaní obaja?

V spotrebiteľských sporoch platí zvýšená procesná ochrana, ktorá spočíva v sprístupnení dovolania i pri nižšej sume peňažného plnenia. Môže si nižší majetkový cenzus uplatniť aj procesná strana, ktorá nie je spotrebiteľom?

V akých prípadoch je vzdialenosť miesta konania dražby od miesta draženej nehnuteľnosti dôvodom vyslovenia neplatnosti dražby?

V praxi je často sporné, či sa voľba aplikovateľnosti Obchodného zákonníka musí týkať Obchodného zákonníka ako celku, alebo možno dojednať aj aplikovateľnosť len niektorých ustanovení Obchodného zákonníka. Ako sa ku tomu vyjadril súd?Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 12/2020.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. Uplatnenie nižšieho majetkového cenzu procesnou stranou, ktorá nie je spotrebiteľom
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Cdo/27/2019 zo dňa 29. 5. 2019

2. Vplyv miesta konania dražby na jej platnosť
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Cdo/58/2018 zo dňa 5. 6. 2019

3. Nedostatočná aktivita súdu vo veciach maloletých
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Cdo/111/2018 zo dňa 20. 6. 2019

4. Charakter náhrady mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Cdo/36/2019 zo dňa 23. 5. 2019

5. Námietka premlčania – rozpor s dobrými mravmi vs. aprobovaný výkon práva
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Cdo/203/2018 zo dňa 28. 5. 2019

6. Následky podania odporu proti platobnému rozkazu len jedným manželom, ak sú žalovaní obaja
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Cdo/234/2018 zo dňa 16. 7. 2019

7. Zastúpenie právnickej osoby podľa Občianskeho zákonníka
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Obdo/57/2019 zo dňa 22. 10. 2019

8. Kópia listín ako spôsobilý dôkazný prostriedok v konaní pred súdom
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Obo/9/2019 zo dňa 16. 7. 2019

9. Nemožnosť doručovať rozhodnutie vyvesením na úradnej tabuli, ak má žalovaný evidovaný pobyt na adrese obecného úradu
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Cdo/47/2019 zo dňa 16. 7. 2019

10. Sprístupňovanie osobných údajov zo súdneho spisu
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 10Sžik/2/2017 zo dňa 19. 6. 2019

11. K možnostiam kontraktácie v súvislosti s uzatvorením dohody podľa § 262 Obchodného zákonníka
Uznesenie Krajského súdu Bratislava sp. zn. 10Co/11/2018 zo dňa 27. 9. 2018

12. Predžalobnú výzvu treba považovať za úkon jej vyhotovením a odoslaním; nezáleží na tom, či ju adresát prevezme
Rozsudok Krajského súdu Trnava sp. zn. 11CoCsp/9/2020 zo dňa 7. 7. 2020

13. K analogickému použitiu ustanovení o pracovnom pomere na dobu určitú na výkon funkcie starostu
Uznesenie Krajského súdu Žilina sp. zn. 30S/155/2019 zo dňa 17. 3. 2020

14. K absencii identifikácie osoby podpísanej za zamestnávateľa v oznámení o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe
Rozsudok Krajského súdu Bratislava sp. zn. 8Co/203/2019 zo dňa 26. 11. 2019

15. K používaniu superlatívov v súvislosti s klamlivosťou reklamy
Uznesenie Krajského súdu Bratislava sp. zn. 4Cob/89/2019 zo dňa 13. 6. 2019

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 12/2020 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina