Právo a judikatúra v praxi
facebook
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

banka uskutočnila prevod z účtu na základe príkazu podpísaného spoludisponentom a sfalšovaného podpisu majiteľa. Prečo bol za škodu spoluzodpovedný aj majiteľ účtu?

Je zmluva o pôžičke súčasne aj dlžobným úpisom?

Za akých okolností nemožno považovať prítomnosť fyzickej osoby vykonávajúcej prácu na pracovisku za nelegálne zamestnávanie, ale za súčasť predzmluvného pracovnoprávneho vzťahu?

Môžu ustálenú rozhodovaciu prax vyjadrovať aj rozhodnutia nepublikované v zbierke?

Je krádežou aj odnesenie popadaného dreva z lesa, ktoré by bolo za normálnych okolností zhnilo?

Odôvodnenie popretia pohľadávky postačí uviesť v zozname pohľadávok, alebo musí byť obsiahnuté aj v oznámení o popretí?

Môže súd uložiť matke povinnosť, aby otca mesačne písomne informovala o zdravotnom stave, školskom prospechu, aktivitách a potrebách dieťaťa?


Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 1/2021.

 
 
podpis_sladkova
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. Preventívna povinnosť a jej vplyv na rozsah spôsobenej škody
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Cdo/25/2018 zo dňa 27. 8. 2019

2. K rozdielu medzi zmluvou o pôžičke a dlžobným úpisom
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Obdo/46/2018 zo dňa 20. 6. 2019

3. K prítomnosti fyzickej osoby na pracovisku v kontexte predzmluvného vzťahu
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Asan/7/2017 zo dňa 31. 7. 2018

4. Aj rozhodnutia nepublikované v zbierke môžu vyjadrovať ustálenú rozhodovaciu prax
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8 Cdo/124/2017 zo dňa 18. 7. 2018

5. Skutočnosť, že odôvodnenie rozhodnutia tvorí predovšetkým odkaz na prvoinštančné rozhodnutie, nejde o dovolací dôvod podľa § 420 písm. f) CSP
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Cdo/40/2018 zo dňa 18. 7. 2018

6. Kedy možno vyhovieť negatórnej žalobe aj v prípade, že neoprávnený zásah do vlastníckeho práva už netrvá
Rozsudok Krajského súdu Nitra sp. zn. 25Co/21/2019 zo dňa 11. 12. 2019

7. K omeškaniu poisťovne s vyplatením nároku na poistné plnenie v súvislosti s povinným zmluvným poisteným
Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 7Cob/12/2020 zo dňa 12. 3. 2020

8. K hraniciam povinnosti poskytnutia informácie, ktoré by vyžadovalo zložitejšie spracovanie dostupných podkladov
Rozsudok Krajského súdu Žilina sp. zn. 30S/120/2018 zo dňa 17. 3. 2020

9. Odôvodnenie popretia pohľadávky postačí uviesť v zozname pohľadávok, nemusí byť obsiahnuté aj v oznámení o popretí
Rozsudok Krajského súdu Žilina sp. zn. 14CoKR/13/2018 zo dňa 13. 12. 2018

10. K možnosti rodiča domáhať sa práva na také informácie, ktoré je možné zistiť aj inak, než od druhého rodiča
Rozsudok Krajského súdu Košice sp. zn. 7CoP/194/2019 zo dňa 28. 4. 2020

11. K nutnosti pozývať na valné zhromaždenie spoločníka, ktorý vzhľadom na svoj podiel nemôže ovplyvniť výsledok hlasovania
Rozsudok Krajského súdu Košice sp. zn. 3Cob/120/2015 zo dňa 30. 12. 2016

12. Dôvod dlhu nemožno v súvislosti s jeho platným uznaním zameniť za účel poskytnutia peňažnej čiastky
Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 15Co/168/2016 zo dňa 21. 6. 2017

13. K výške výživného, ktoré súdy ukladajú povinným vo výkone trestu odňatia slobody
Uznesenie Krajského súdu Trnava sp. zn. 23CoP/51/2019 zo dňa 21. 10. 2019

14. K dojednaniu spôsobu platenia nájomného v zmluve o nájme nebytových priestorov ako k povinnej náležitosti zmluvy
Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 11Co/16/2018 zo dňa 27. 9. 2018

15. Odnesenie spadnutých konárov z lesa ako trestný čin krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. e) Trestného zákona
Uznesenie Krajského súdu Prešov sp. zn. 6To/10/2020 zo dňa 17. 3. 2020

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 1/2021 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina