Právo a judikatúra v praxi
facebook
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

môže dôjsť k zrušeniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov aj v prípade, ak živnosť manžela bola len pozastavená?

Možno užívať skolaudovanú stavbu, na ktorej úpravu bolo vydané dodatočné stavebné povolenie?

Predaj auta pred splatením leasingu je trestným činom sprenevery alebo neoprávneným používaním cudzieho motorového vozidla?

Ktoré rozhodnutia a opatrenia orgánov verejnej správy môžu súdy preskúmavať?

Ako sa obmedzenie prístupu k informáciám podľa infozákona vzťahuje na tzv. „živé veci“ v súdnom konaní?

Ak poručiteľ za života daruje časť majetku za to, že ho dedič doopatroval, môže to byť dôvodom, aby sa dar na dedičský podiel nezapočítal?

Možno do práva na ochranu osobnosti zasiahnuť aj rečníckou otázkou?

Je nepozvanie darcu na svadbu obdarovaného dôvodom pre vrátenie daru?


Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 2/2021.

 
 
podpis_sladkova
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. Užívanie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 10Asan/20/2018 zo dňa 19. 6. 2019

2. K pojmu „úrazová renta“ a k podmienkam na uplatnenie tohto nároku
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7Sk/4/2018 zo dňa 25. 5. 2019

3. Predaj auta pred splatením leasingu
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Tdo/12/2019 zo dňa 23. 5. 2019

4. K pojmu opatrenie orgánu verejnej správy
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 9Sžsk/66/2017 zo dňa 25. 9. 2019

5. Obmedzenie prístupu k informáciám podľa infozákona vo vzťahu k „živej veci“ v súdnom konaní
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Sžik/3/2018 zo dňa 30. 4. 2019

6. Pre splnenie náležitostí oznámenia o trvaní na ďalšom zamestnávaní postačí, ak zamestnanec prejaví vôľu u zamestnávateľa ďalej pracovať
Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 13CoPr/1/2020 zo dňa 2. 6. 2020

7. Ak poručiteľ za života daruje časť majetku za to, že ho dedič doopatroval, môže to byť dôvodom, aby sa dar na dedičský podiel nezapočítal
Rozsudok Krajského súdu Košice sp. zn. 9Co/48/2015 zo dňa 10. 2. 2016

8. Proti prejavu poslednej vôle je aj konanie, na základe ktorého má byť závetom odkázaný majetok nadobudnutý skôr, než smrťou poručiteľa
Rozsudok Krajského súdu Trenčín sp. zn. 5Co/27/2019 zo dňa 13. 3. 2019

9. K možnosti zásahu do práva na ochranu osobnosti rečníckou otázkou
Uznesenie Krajského súdu Bratislava sp. zn. 9Co/75/2019 zo dňa 22. 5. 2020

10. Starobný dôchodok ako dôvod pre moderáciu náhrady mzdy v súvislosti s neplatným ukončením pracovného pomeru
Rozsudok Krajského súdu Bratislava sp. zn. 9Co/207/2018 zo dňa 24. 1. 2019

11. Hrubé porušenie dobrých mravov záleží aj od blízkosti vzájomného vzťahu darcu a obdarovaného; nepozvanie na svadbu ako dôvod pre vrátenie daru
Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 11Co/19/2020 zo dňa 21. 5. 2020

12. K nutnosti dodržania postupu podľa § 131 Trestného poriadku pri výsluchu maloletého
Uznesenie Krajského súdu Trnava sp. zn. 3To/11/2020 zo dňa 30. 6. 2020

13. Fotokópie pokladničných dokladov nie sú dostatočným dôkazom splnenia peňažného záväzku
Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 41Cob/73/2019 zo dňa 20. 11. 2019

14. Náklady spojené s uplatnením pohľadávky náležia za každú zo spoločne uplatňovaných pohľadávok samostatne
Rozsudok Krajského súdu Nitra sp. zn. 15Cob/112/2015 zo dňa 12. 4. 2016

15. K zrušeniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov v prípade, že živnosť bola len pozastavená
Rozsudok Krajského súdu Nitra sp. zn. 9Co/853/2015 zo dňa 2. 6. 2016

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 2/2021 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina