Právo a judikatúra v praxi
facebook
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

stačí zaslať SMS o vybavení reklamácie alebo je predávajúci povinný zabezpečiť, aby bol spotrebiteľovi písomný doklad v zákonnej lehote aj doručený?

Je prácou nadčas aj vykonávanie práce nad rámec pracovného času z vlastnej iniciatívy zamestnanca, ktoré zamestnávateľ mlčky akceptoval?

Môže začiatok a plynutie lehoty na uplatnenie práva na určenie neplatnosti výpovede ovplyvniť práceneschopnosť zamestnanca?

Je správny taký postup odvolacieho súdu, pri ktorom nariadenie predbežného opatrenia posudzuje len na základe obsahu spisu a v ňom založených listín?

Kedy možno vyhovieť negatórnej žalobe aj v prípade, že neoprávnený zásah do vlastníckeho práva už netrvá?

Môže mať aj dlžník v zmluve o postúpení pohľadávky postavenie postupníka?

Postačí uplatniť vady diela v žalobe doručenej zhotoviteľovi po začatí konania alebo musia byť uplatnené priamo voči zhotoviteľovi?

Má veriteľ nárok na zmluvný úrok z úveru aj za obdobie po jeho splatnosti?


Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 3/2021.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. Aj dlžník môže mať v zmluve o postúpení pohľadávky postavenie postupníka
Rozsudok Krajského súdu Trenčín sp. zn. 16Cob/153/2018 zo dňa 28. 5. 2019

2. K možnosti udelenia poverenia k zastupovaniu v zmysle § 15 Obchodného zákonníka jednému z členov kolektívneho štatutárneho orgánu
Uznesenie Krajského súdu Trenčín sp. zn16Cob/232/2017 zo dňa 4. 9. 2017

3. K miere osvedčenia okolností odôvodňujúcich nariadenie neodkladného opatrenia
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Cdo/201/2019 zo dňa 16. 12. 2019

4. Spochybnenie veľkosti podielov ako dôvod na dovolanie
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7Cdo/192/2018 zo dňa 30. 9. 2019

5. Relevancia oznámenia o reklamácii SMS správou
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Asan/13/2018 zo dňa 26. 9. 2019

6. K možnosti súdneho prieskumu platnosti skončenia pracovnoprávneho vzťahu založeného dohodou o práci vykonávanej mimo pracovný pomer
Uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 14CoPr/2/2020 zo dňa 23. 6. 2020

7. Vykonávanie práce nad rámec pracovného času z vlastnej iniciatívy nie je prácou nadčas, aj keby to zamestnávateľ mlčky akceptoval
Rozsudok Krajského súdu Trenčín sp. zn. 6Co/316/2013 zo dňa 25. 2. 2014

8. Práceneschopnosť zamestnanca a vplyv na plynutie lehoty na uplatnenie nároku podľa § 77 Zákonníka práce
Rozsudok veľkého senátu občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1 VCdo 2/2019 zo dňa 26. 1. 2021

9. K možnosti uplatniť nárok na určenie výživného proti predkovi rodiča, ak rodič výživné síce môže plniť, ale fakticky ho neplní
Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 16CoP/57/2017 zo dňa 19. 10. 2017

10. Oprávnenie súdu posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť
Uznesenie veľkého senátu občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 VCdo 6/2019 zo dňa 7. 10. 2020

11. K úprave styku maloletého s prarodičom v prípade konfliktných vzťahov prarodiča s jedným z rodičov
Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 15CoP/36/2019 zo dňa 27. 11. 2019

12. Uplatnenie vád diela obsiahnuté len v žalobe doručenej zhotoviteľovi po začatí konania je nedostačujúce; vady musia byť uplatnené priamo voči zhotoviteľovi
Rozsudok Krajského súdu Nitra sp. zn. 7Co/15/2019 zo dňa 30. 1. 2020

13. Kedy možno vyhovieť negatórnej žalobe aj v prípade, že neoprávnený zásah do vlastníckeho práva už netrvá
Rozsudok Krajského súdu Nitra sp. zn. 25Co/21/2019 zo dňa 11. 12. 2019

14. K možnosti domáhať sa neplatnosti rozhodnutia jediného spoločníka vydaného pred určením neplatnosti zmluvy o prevode obchodného podielu
Uznesenie Krajského súdu Žilina sp. zn. 14Cob/146/2019 zo dňa 25. 6. 2020

15. K právu veriteľa na zmluvný úrok z úveru za obdobie po jeho splatnosti
Rozsudok Krajského súdu Trenčín sp. zn. 17CoCsp/11/2020 zo dňa 30. 4. 2020

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 3/2021 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina