Právo a judikatúra v praxi
facebook
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

možno počas trvania manželstva uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva?

Zodpovedá za neoprávnený odber plynu nájomca alebo vlastník nehnuteľnosti?

Ako sa počíta plynutie lehoty na podanie odvolania v prípade, ak na strane žalobcu alebo žalovaného vystupuje viacero subjektov?

Pri podanom dovolaní sa k príslušenstvu pohľadávky pri určení výšky predmetu sporu neprihliada. Ako však treba postupovať v prípade, ak je predmetom sporu práve nárok na príslušenstvo pohľadávky?

Prípustnosť dovolania voči uzneseniu v exekučnom konaní sa má posudzovať podľa právnej úpravy platnej v čase vydania rozhodnutia alebo v čase podania dovolania?

Je porušenie povinnosti zamestnanca zúčastniť sa vzdelávania dôvodom pre skončenie pracovného pomeru?

Ak je predmet útoku v spoluvlastníctve viacerých osôb, znamená to automaticky, že došlo k spáchaniu trestného činu na viacerých osobách?


Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 4/2021.

 
 
podpis_sladkova
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. Pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Cdo/7/2019 zo dňa 19. 8. 2019

2. K pojmu know how
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Obo/20/2018 zo dňa 13. 8. 2019

3. Aplikácia majetkového cenzu pri príslušenstve pohľadávky
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Cdo/68/2019 zo dňa 13. 8. 2019

4. K nároku na náhradu investícií do spoločnej nehnuteľnosti rodičov a detí vynaložených rodičom v dobe, keď boli deti maloleté
Rozsudok Krajského súdu Nitra sp. zn. 8Co/73/2019 zo dňa 9. 5. 2019

5. K možnosti moderácie náhrady mzdy podľa § 79 ods. 5 Zákonníka práce
Rozsudok Krajského súdu Trnava sp. zn. 25CoPr/3/2019 zo dňa 12. 11. 2019

6. Posudzovanie prípustnosti dovolania voči uzneseniu v exekučnom konaní podľa právnej úpravy platnej v čase vydania dovolaním napadnutého rozhodnutia
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Oboer/13/2019 zo dňa 22. 8. 2019

7. K možnosti zamestnávateľa požadovať peňažnú náhradu podľa § 62 ods. 8 Zákonníka práce, ak so zamestnancom počas výpovednej doby okamžite skončil pracovný pomer
Rozsudok Krajského súdu Košice sp. zn. 11CoPr/9/2018 zo dňa 20. 11. 2019

8. K lehote na podanie dovolania v prípade procesného spoločenstva
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Obdo/25/2019 zo dňa 26. 8. 2019

9. Zmluvu o zmluve budúcej o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva nemožno platne uzatvoriť počas trvania manželstva
Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 11Co/12/2020 zo dňa 27. 8. 2020

10. K možnosti postúpenia pohľadávky spotrebiteľa voči dodávateľovi na združenie na ochranu práv spotrebiteľa
Rozsudok Krajského súdu Bratislava sp. zn. 7Co/183/2019 zo dňa 29. 7. 2020

11. K primeranosti zmluvnej pokuty vo výške rozdielu maloobchodnej ceny zariadenia a zľavnenej ceny zariadenia upravenej podľa dĺžky doby užívania zariadenia
Rozsudok Krajského súdu Trnava sp. zn. 24CoCsp/6/2020 zo dňa 12. 8. 2020

12. K spáchaniu činu na viacerých osobách v zmysle § 138 písm. j) TZ nepostačuje, že predmet útoku je spoluvlastníctvom viacerých osôb
Rozsudok Krajského súdu Nitra sp. zn. 1To/35/2020 zo dňa 28. 7. 2020

13. K zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti za neoprávnený odber plynu jej nájomcom
Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 22Co/121/2019 zo dňa 29. 9. 2020

14. Porušenie povinnosti zúčastniť sa vzdelávania ako dôvod skončenia pracovného pomeru
Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 3CoPr/2/2020 zo dňa 6. 10. 2020

15. K nutnosti splnenia povinnosti podľa § 15c ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. pre zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra
Uznesenie Krajského súdu Prešov sp. zn. 2Cob/17/2020 zo dňa 28. 7. 2020

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 4/2021 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina