Právo a judikatúra v praxi
facebook
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

je generálne plnomocenstvo, ktoré udelila splnomocnencovi právnická osoba, platný alebo neplatný právny úkon?

Prečo nemožno riešiť v konaní o vyporiadanie BSM finančné prostriedky z predaja spoločného bytu, ktoré boli investované do rekonštrukcie nehnuteľnosti rodičov jedného z manželov?

Právo na odpustenie alebo na poskytnutie zľavy z nájomného sa musí uplatniť u prenajímateľa bez zbytočného odkladu. Dá sa aj neplatenie nájomného bez akéhokoľvek zdôvodnenia, považovať za uplatnenie práva na jeho odpustenie?

Považuje sa za individuálne dojednané ustanovenie o zmluvnej pokute, ktoré je súčasťou formulárovej zmluvy?

Aké sú následky nesprávneho oznámenia o mieste a čase verejného vyhlásenia rozsudku?

Môže odvolací súd bez toho, aby dokazovanie zopakoval, dospieť k odlišnému skutkovému záveru, než súd prvej inštancie?

Od akého okamihu začína plynúť premlčacia doba pre uplatnenie nároku na bezdôvodné obohatenie, ktoré vzniklo z dôvodu vyplatenia odmeny advokátovi napriek tomu, že ešte pred začatím úkonov právnej služby klienta neinformoval o jej výške?

Je možné riešiť nezhodu rodičov ohľadom prihlásenia dieťaťa na nepovinné predprimárne vzdelávanie neodkladným opatrením?


Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 5/2021.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. Podmienky individuálneho dojednania zmluvnej pokuty
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Cdo/10/2019 zo dňa 27. 11. 2019

2. Nesprávne oznámenie o mieste a čase verejného vyhlásenia rozsudku
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Cdo/187/2019 zo dňa 30. 10. 2019

3. Zmena vo vyhodnotení dôkazov odvolacím súdom
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Cdo/179/2018 zo dňa 30. 10. 2019

4. Znížený majetkový cenzus v prípade zamestnávateľa
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Cdo/127/2019 zo dňa 30. 10. 2019

5. Platnosť generálneho plnomocenstva udeleného obchodnou spoločnosťou
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Obdo/57/2019 zo dňa 22. 10. 2019

6. K naplneniu podmienok definície partnera verejného sektora
Rozsudok Krajského súdu Žilina sp. zn. 13Cob/7/2020 zo dňa 25. 11. 2020

7. Finančné prostriedky získané predajom veci v BSM investované do rekonštrukcie nehnuteľnosti rodičov jedného z manželov nemožno riešiť v konaní o vyporiadanie BSM
Rozsudok Krajského súdu Nitra sp. zn. 25Co/52/2020 zo dňa 18. 11. 2020

8. K začiatku plynutia premlčacej doby nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia z titulu odmeny advokáta zaplatenej v rozpore s § 18 ods. 4 zákona o advokácii
Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 14Co/127/2019 zo dňa 24. 11. 2020

9. Podmienenie vzniku nároku na zaplatenie ceny diela odsúhlasením prác zo strany objednávateľa je v rozpore s poctivým obchodným stykom
Uznesenie Krajského súdu Trenčín sp. zn. 8Cob/67/2020 zo dňa 28. 10. 2020

10. K označovaniu neoprávnenej stavby v žalobe a k jeho súvislosti s náhradou trov konania
Rozsudok Krajského súdu Žilina sp. zn. 6Co/133/2020 zo dňa 30. 10. 2020

11. Neplatenie nájomného samo osebe nemožno považovať za uplatnenie práva na jeho odpustenie podľa § 675 Občianskeho zákonníka
Rozsudok Krajského súdu Bratislava sp. zn. 16Co/185/2019 zo dňa 13.11.2020

12. Dobrovoľné plnenie záložcu za účelom zabránenia výkonu záložného práva samo osebe neznamená pristúpenie k dlhu a je bezdôvodným obohatením veriteľa
Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 22Co/94/2019 zo dňa 26. 11. 2020

13. Zabezpečovací prevod vlastníckeho práva ako dôvod pre vrátenie príspevku na kúpu osobného motorového vozidla podľa zákona č. 447/2008 Z. z.
Rozsudok Krajského súdu Bratislava sp. zn. 7Sa/30/2020 zo dňa 24. 11. 2020

14. K umiestneniu TV prijímačov v hotelových izbách a k výške bezdôvodného obohatenia vzniknutého verejným prenosom podľa regionálnych rozdielov
Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 14Co/1/2020 zo dňa 23. 6. 2020

15. Nezhodu rodičov ohľadom prihlásenia dieťaťa na nepovinné predprimárne vzdelávanie nemožno riešiť neodkladným opatrením
Uznesenie Krajského súdu Bratislava sp. zn. 26Co/25/2018 zo dňa 10. 11. 2020

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 5/2021 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina