Právo a judikatúra v praxi
facebook
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

je právnické vzdelanie a dlhodobá právna prax jednej zo zmluvných strán dôvodom preto, aby druhá zmluvná strana získala postavenie tzv. slabšej strany?

Môže byť aj neuspokojivé plnenie pracovných úloh dôvodom pre okamžité skončenie pracovného pomeru?

Je pre platnosť závetu dôležité, kde je umiestnený dátum jeho spísania?

Môže súd nahradiť prejav vôle spoluvlastníka v stavebnom konaní v prípade, ak spoluvlastníci spolu nekomunikujú?

Prečo Najvyšší súd SR odmietol dovolanie otca maloletého dieťaťa proti rozsudku krajského súdu vo veci starostlivosti súdu o maloletého, ktorý bol zastúpený advokátkou so sídlom v Českej republike?

Môže mať vyplatenie vyrovnacieho podielu po zániku členstva v družstve splatnosť až 15 rokov?

Obec na pozemku v súkromnom vlastníctve v súlade s územným plánom zriadi verejnú zeleň. Je  skutočnosť, že ide len o časť pozemku dôvodom, ktorý by obci umožňoval takéto užívanie bez zodpovedajúcej odplaty?

Zakladá ponechanie dieťaťa v nebezpečnom prostredí, v ktorom si spôsobí úraz, zodpovednosť rodičov?


Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 6/2021.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. Náhrada prejavu vôle v stavebnom konaní súdom v prípade nekomunikovania spoluvlastníkov
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Cdo/96/2018 zo dňa 18. 9. 2019

2. Posúdenie bezodplatnej nájomnej zmluvy s doživotným právom užívania
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Cdo/11/2019 zo dňa 19. 9. 2019

3. Rozdelenie zisku medzi zamestnancov družstva a neprimeraná doba splatnosti vyrovnacieho podielu
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Obdo/51/2017 o dňa 28. 3. 2019

4. Určenie neplatnosti kúpnej zmluvy pre uhradenie kúpnej ceny v rozpore s reštrukturalizačným plánom
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Obdo/30/2018 zo dňa 29. 4. 2019

5. K užívaniu pozemkov (resp. ich častí) vo vlastníctve iných osôb majúcich povahu verejného priestranstva obcou
Rozsudok Krajského súdu Košice sp. zn. 2Co/249/2019 zo dňa 24. 9. 2020

6. Pôsobnosť euroadvokáta v dovolacom konaní
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Cdo/144/2018 zo dňa 18. 9. 2019

7. Právnické vzdelanie a dlhodobá právna prax jednej zo zmluvných strán nezakladá u jej zmluvného partnera postavenie slabšej strany
Rozsudok Krajského súdu Trnava sp. zn. 11Co/8/2020 zo dňa 3. 9. 2020

8. K nároku na podielovú odmenu v prípade, že advokát ukončil zastupovanie ešte pred rozhodnutím vo veci
Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 6Cob/64/2019 zo dňa 12. 11. 2020

9. Neuspokojivé plnenie pracovných úloh ako dôvod pre okamžité skončenie pracovného pomeru
Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 6CoPr/4/2019 zo dňa 25. 8. 2020

10. K fikcii doručenia ako k neprijateľnej zmluvnej podmienke
Rozsudok Krajského súdu Trnava sp. zn. 20S/81/2019 zo dňa 21. 5. 2020

11. K použitiu fotografií bez súhlasu ich autora za účelom marketingu a k ich autorskoprávnej ochrane
Rozsudok Krajského súdu Bratislava sp. zn. 5Co/239/2019 zo dňa 10. 12. 2019

12. K prípustnosti dôkazu zvukovým záznamom z obchodného rokovania vyhotoveného bez súhlasu osoby v konaní podľa CSP
Rozsudok Krajského súdu Bratislava sp. zn. 4Cob/51/2019 zo dňa 20. 10. 2020

13. K rozsahu použitia pravidiel pre platný prevod zmenky na prevod listinných akcií na meno
Rozsudok Krajského súdu Trnava sp. zn. 21Cob/118/2019 zo dňa 21. 4. 2020

14. K umiestneniu dátumu v závete
Rozsudok Krajského súdu Bratislava sp. zn. 16Co/120/2018 zo dňa 24. 9. 2019

15. K náležitému dohľadu nad dieťaťom vo veľmi útlom veku
Rozsudok Krajského súdu Žilina sp. zn. 6Co/169/2019 zo dňa 29. 4. 2020

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 6/2021 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina