Právo a judikatúra v praxi
facebook
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

ako vykladať ustanovenia o možnostiach spôsobu určenia odmeny advokáta a ich kombináciách?

Ako sa preukazuje vynaloženie náležitej starostlivosti osoby blízkej pre účely posudzovania odporovateľnosti právnych úkonov?

Je určenie dlhšej vzdialenosti oproti návrhu žalobcu, na ktorú sa nemožno približovať k určitej osobe, prekročením petitu?
Môže mať zmluva o výkone správy bytov spotrebiteľský charakter?

Aké sú podmienky nadobudnutia záložného práva postúpením pohľadávky?

Musí osoba, ktorá sa domáha vylúčenia vecí zo súpisu majetku konkurznej podstaty preukázať, že jej svedčí právo, ktoré vylučovalo zaradenie veci do tohto súpisu?

V spore o určenie neplatnosti rozhodnutí spoločníkov obchodnej spoločnosti súd vyhovel žalobe len ohľadom niektorých z napadnutých rozhodnutí. Ako treba postupovať pri určení náhrady trov konania?

Stáva sa rozhodnutie o výchove a výžive maloletého v dôsledku obnovenia spolužitia rodičov neúčinným?
Musí o návrhu na neodkladné opatrenie podanom počas konania rozhodnúť sudca konajúci vo veci samej?


Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 7/2021.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. Účinky odstúpenia od zmluvy ako otázka relevantného právneho významu
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Obdo/56/2019 zo dňa 28. 1. 2020

2. Určenie nemajetkovej ujmy za vedenie trestného stíhania
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Cdo/134/2019 zo dňa 29. 10. 2019

3. Podmienky nadobudnutia záložného práva
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Cdo/95/2019 zo dňa 29. 1. 2020

4. Rozpor zmluvy s uznesením obecného zastupiteľstva ako dovolací dôvod
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Obdo/50/2018 zo dňa 28. 1. 2020

5. Vylúčenie veci zo súpisu majetku
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Obdo/17/2018 zo dňa 16. 10. 2019

6. Určenie dlhšej vzdialenosti oproti návrhu žalobcu, na ktorú sa nemožno približovať k určitej osobe v zmysle § 325 ods. 2 písm. h) CSP, nie je prekročením petitu
Uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 13Co/82/2020 zo dňa 18. 1. 2021

7. Aj novoty podľa § 366 CSP musia byť uplatnené najneskôr do konca lehoty na podanie odvolania
Rozsudok Krajského súdu Košice sp. zn. 2Cob/147/2017 zo dňa 30. 5. 2018

8. O návrhu na neodkladné opatrenie podanom počas konania musí rozhodnúť sudca konajúci vo veci samej
Uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 15CoP/15/2020 zo dňa 27. 5. 2020

9. Rozhodnutie o výchove a výžive maloletého sa stáva v dôsledku obnovenia spolužitia rodičov neúčinným
Uznesenie Krajského súdu Košice sp. zn. 7CoP/217/2018 zo dňa 22. 11. 2018

10. Zákaz navrátenia do predošlého stavu v daňovom exekučnom konaní je koncipovaný vo vzťahu k tretím osobám; vo vzťahu k účastníkom konania neplatí absolútne
Uznesenie Krajského súdu Žilina sp. zn. 30S/24/2020 zo dňa 12. 5. 2020

11. K možnostiam spôsobu určenia odmeny advokáta a ich kombináciám
Uznesenie Krajského súdu Trnava sp. zn. 21Cob/119/2019 zo dňa 19. 5. 2020

12. Nutnosti vynaloženia náležitej starostlivosti k zisteniu úmyslu ukrátiť veriteľa nezbavuje osobu blízku ani skutočnosť, že dlžník zmluvou plní právnu či morálnu povinnosť
Rozsudok Krajského súdu Košice sp. zn. 1Co/81/2019 zo dňa 28. 4. 2020

13. K spotrebiteľskému charakteru zmluvy o výkone správy bytov
Uznesenie Krajského súdu Nitra sp. zn. 9Co/72/2018 zo dňa 19. 4. 2018

14. K nadobudnutiu vlastníckeho práva k zhotovenej stavbe maloletou osobou
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Cdo/194/2018 zo dňa 18. 10. 2019

15. K náhrade trov konania v spore o určenie neplatnosti rozhodnutí spoločníkov obchodnej spoločnosti, ak súd žalobe vyhovie len ohľadom niektorých z napadnutých rozhodnutí
Rozsudok Krajského súdu Bratislava sp. zn. 3Cob/215/2017 zo dňa 3. 10. 2018

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 7/2021 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina