Právo a judikatúra v praxi
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

je v súlade s infozákonom, aby boli zverejnené testy na obsadzovanie voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch a aj správne odpovede?

Vzniká vlastnícke právo k nehnuteľnosti, ak bola zaplatená kúpna cena a trvá držba so súhlasom prevádzajúceho, ale nebola uzatvorená kúpna zmluva v písomnej forme?

Aké pracovné miesta môžu byť ponúknuté pri výpovedi danej vedúcemu štátnemu zamestnancovi?

Ako na posúdenie porušenia pravidla o daní prednosti v jazde vplýva skutočnosť, že vozidlo, ktorému nebola daná prednosť, takmer dvojnásobne prekročilo najvyššiu povolenú rýchlosť?

Možno sa po zapretí otcovstva domáhať náhrady zaplateného výživného aj proti matke?

Je služobná pohotovosť hasičov v mieste výkonu služby považovaná za súčasť ich služobného času?

Zahŕňa právo spoločníka na informácie aj právo na vydanie dokumentov týkajúcich sa spoločnosti do jeho dispozície?

Môže aj osoba neuvedená priamo v zákone podať návrh na určenie neplatnosti uznesenie valného zhromaždenia, ak ide o naliehavý právny záujem?


Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 9/2021.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. Dobromyseľnosť držby bez písomnej formy zmluvy pri kúpe nehnuteľnosti
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Cdo/84/2019 zo dňa 27. 11. 2019

2. Sprístupnenie testov na základe infožiadosti
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Sžik/1/2019 zo dňa 25. 11. 2019

3. Ponuková povinnosť pri výpovedi vedúcemu štátnemu zamestnancovi
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Cdo/169/2019 zo dňa 21. 11. 2019

4. Výkup kovového odpadu od neoprávnenej osoby
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Obdo/75/2019 zo dňa 27. 11. 2019

5. Relevancia informačnej povinnosti zhotoviteľa voči objednávateľovi
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Obdo/75/2019 zo dňa 28. 11. 2019

6. K členstvu v právnickej osobe ako k diskriminačnej pohnútke podľa Antidiskriminačného zákona
Rozsudok Krajského súdu Košice sp. zn. 1CoPr/5/2019 zo dňa 16. 9. 2020

7. K nedaniu prednosti v jazde vozidlu, ktoré značne prekročilo najvyššiu povolenú rýchlosť (aj v súvislosti s ublížením na zdraví)
Rozsudok Krajského súdu Trenčín sp. zn. 23To/90/2020 zo dňa 9. 11. 2020

8. Po zapretí otcovstva sa možno domáhať náhrady zaplateného výživného aj proti matke, ak otec nie je známy; začiatok premlčacej doby sa odvíja od rozhodnutia o zapretí
Rozsudok Krajského súdu Košice sp. zn. 2Co/156/2020 zo dňa 19. 11. 2020

9. K rozlišovaniu pracovného času a služobného času a doby odpočinku
Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 15Co/6/2020 zo dňa 24. 11. 2020

10. Právu spoločníka na informácie nezodpovedá právo na vydanie dokumentov týkajúcich sa spoločnosti do jeho dispozície
Rozsudok Krajského súdu Nitra sp. zn. 26Cob/7/2018 zo dňa 4. 10. 2018

11. K možnosti osoby neuvedenej v § 131 ods. 1 ObchZ podať návrh na určenie neplatnosti uznesenie valného zhromaždenia v prípade naliehavého právneho záujmu
Rozsudok Krajského súdu Nitra sp. zn. 26Cob/24/2020 zo dňa 25. 6. 2020

12. K podmienkam vzniku zodpovednosti za porušenie všeobecnej prevenčnej povinnosti pri rokovaní o uzatvorení zmluvy
Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 7Co/24/2020 zo dňa 30. 11. 2020

13. Okamih, v ktorom sa mohla osoba dozvedieť o uznesení valného zhromaždenia nemožno pre účely § 131 ods. 1 ObchZ zúžiť len na doručenie zápisnice z neho
Uznesenie Krajského súdu SR sp. zn. 4Cob/43/2020 zo dňa 10. 12. 2020

14. K okolnostiam, ktoré by mali byť zohľadnené pri určovaní výživného pri striedavej osobnej starostlivosti
Rozsudok Krajského súdu Trenčín sp. zn. 19CoP/59/2020 zo dňa 16. 12. 2020

15. Manželia nemôžu byť v postavení solidárne oprávnených z nároku na náhradu nemajetkovej ujmy z dôvodu zásahu do ich osobnostných práv, každý musí tvrdiť sám za seba
Rozsudok Krajského súdu Bratislava sp. zn. 6Co/140/2020 zo dňa 2. 12. 2020

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 9/2021 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina