Právo a judikatúra v praxi
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

aké sú oprávnenia obchodného registra pri posudzovaní pravosti a správnosti predkladaných listín?

Je možné, aby sa hlavný záväzok spravoval ustanoveniami Obchodného zákonníka a ručiteľský záväzok ustanoveniami Občianskeho zákonníka?

Odvolací súd nevychádzal z už právoplatne vyriešenej predbežnej otázky medzi žalobcom a žalovaným ohľadom neplatnosti zmlúv. Je to dôvod prípustnosti dovolania?

Musí žaloba obsahovať dátum narodenia alebo rodné číslo žalovanej fyzickej osoby?

Kedy vzniká nárok na úroky z omeškania z nevyplateného poistného plnenia v súvislosti so škodou spôsobenou prevádzkou motorového vozidla?

Je leasingový nájomca oprávnený uzatvoriť zmluvu na opravu predmetu leasingu, aj keď nie je vlastníkom opravovanej veci?

Ako vplýva skutočný čas, ktorý strávil zamestnanec v ambulancii lekára na posudzovanie neospravedlnenej neprítomnosti v práci?

Správkyňa konkurznej podstaty pri uzatváraní zmluvy neuviedla žiadne údaje o úpadcovi, v mene a na účet ktorého zmluvu so žalobcom uzatvárala. Musí z takého konania znášať právne dôsledky správkyňa alebo úpadca?


Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 10/2021.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. Dosiahnutie zhody medzi zápisom v OR a skutočným stavom. Prejudiciálne posudzovanie platnosti listín
Uznesenie veľkého senátu obchodnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1VObdo/1/2021 zo dňa 24. 6. 2021

2. Parametre odôvodneného zmeškania pojednávania
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Obdo/34/2020 zo dňa 31. 8. 2020

3. K dôvodom a účinkom nahradenia súhlasu druhého rodiča s nepovinným očkovaním
Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 21CoP/82/2020 zo dňa 15. 12. 2020

4. Právny režim obchodno-právneho ručiteľského záväzku
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Obo/5/2020 zo dňa 29. 4. 2020

5. Rozsah identifikácie osoby v žalobe
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Cdo/61/2020 zo dňa 29. 4. 2020

6. KS ZA na rozdiel od KS PR (sp.zn. 7Cob/12/2020): Nárok na úroky z omeškania z nevyplateného poistného plnenia vzniká už uplynutím lehoty podľa § 11 ods. 7 zákona č. 381/2001 Z. z.
Rozsudok Krajského súdu Žilina sp. zn. 10Co/80/2020 zo dňa 30. 12. 2020

7. K možnosti zníženia výživného neodkladným opatrením, ak v neskončenom konaní o zapretie otcovstva vyšlo najavo, že otcovstvo je vylúčené
Uznesenie Krajského súdu Košice sp. zn. 8CoP/310/2020 zo dňa 4. 1. 2021

8. K trvaniu prekážky v práci v súvislosti s časovým rámcom, v ktorom má byť zamestnanec osobne prítomný v ambulancii lekára
Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 15CoPr/2/2014 zo dňa 29. 10. 2014

9. Úmysel dodávateľa získať bezdôvodné obohatenie je daný chýbajúcimi údajmi pre výpočet RPMN, jej nesprávnej výšky a celkovej čiastky úveru; k dôkaznému bremenu ohľadom úmyslu
Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 1CoCsp/16/2020 zo dňa 17. 12. 2020

10. K fyzickému napadnutiu kolegu ako k dôvodu pre ukončenie pracovného pomeru
Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 12CoPr/4/2020 zo dňa 30. 6. 2020

11. K obsahu náležitej starostlivosti potrebnej pre zvrátenie následkov zmeškania lehoty na zaplatenie udržiavacieho poplatku za patent
Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 23S/55/2020 zo dňa 25. 11. 2020

12. K spôsobilosti leasingového nájomcu uzatvoriť zmluvu o dielo spočívajúcu v oprave predmetu leasingu
Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 43Cob/38/2020 zo dňa 30. 6. 2020

13. Ak správca neuvedie pri uzatváraní zmluvy údaje o úpadcovi, platí, že koná vo svojom vlastnom mene
Rozsudok Krajského súdu Trenčín sp. zn. 8Cob/70/2019 zo dňa 30. 6. 2020

14. Prípustnosť dovolania pri nerešpektovaní prejudiciality
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Obdo/6/2020 zo dňa 29. 5. 2020

15. K postúpeniu pohľadávky na náhradu škody z titulu nutnosti vynaloženia nákladov na prenájom náhradného vozidla na prenajímateľa vozidla
Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 41Cob/33/2020 zo dňa 13. 8. 2020

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 10/2021 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina