Právo a judikatúra v praxi
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

Je poisťovňa oprávnená namietať cenu jednotlivých náhradných dielov použitých na opravu vozidla?

Považujú sa náklady na súdne konanie o zaplatenie dlhu a náklady právneho zastúpenia v súvislosti s výkonom záložného práva za vynaložené účelne a nevyhnutne?

Možno zastaviť exekúciu pre nedostatok jeho majetku aj v prípade, ak má povinný majetok v zahraničí?

Kedy začína plynúť premlčacia doba nároku na zaplatenie tzv. koncesionárskych poplatkov?

Možno podať dovolanie proti uzneseniu, ktorým odvolací súd zrušil rozsudok súdu prvej inštancie a vec mu vrátil na ďalšie konanie?

Zástupcov obce do rady školy deleguje zastupiteľstvo alebo starosta?

Je možné vykonať tlačovú opravu ohľadom výroku v periodickej tlači na internetovom informačnom serveri?

Môže zamestnanec, ktorému bola doručená výpoveď, uzatvoriť dohodu o skončení pracovného pomeru z toho istého dôvodu?


Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 11/2021.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. Výpoveď a dohoda o skončení pracovného pomeru na základe rovnakých dôvodov
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Cdo/94/2019 zo dňa 26. 2. 2020

2. Odôvodnenie nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Cdo/18/2019 zo dňa 29. 4. 2020

3. Dovolanie proti uzneseniu, ktorým bola vec vrátená prvostupňovému súdu
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Cdo/241/2019 zo dňa 30. 3. 2020

4. Vplyv doručenia rozsudku poisťovni na vyplatenie poistného
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Cdo/88/2019 zo dňa 31. 3. 2020

5. K obsahu náležitej starostlivosti potrebnej pre zvrátenie následkov zmeškania lehoty na zaplatenie udržiavacieho poplatku za patent
Uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 23S/55/2020 zo dňa 25. 11. 2020

6. Obvinený z trestného činu podľa § 278 TZ musí byť v rámci poučenia oboznámený s konkrétnou sumou istiny aj príslušenstva, ktorých zaplatenie znamená účinnú ľútosť
Uznesenie Krajského súdu Trenčín sp. zn. 23S/55/2020 zo dňa 28. 1. 2021

7. Existencia majetku povinného v zahraničí nebráni zastaveniu exekúcie pre nedostatok jeho majetku
Uznesenie Krajského súdu Nitra sp. zn. 8CoE/19/2020 zo dňa 18. 1. 2021

8. K možnosti vykonania tlačovej opravy ohľadom výroku v periodickej tlači na internetovom informačnom serveri
Rozsudok Krajského súdu Bratislava sp. zn. 9Co/162/2019 zo dňa 17. 12. 2020

9. K začiatku plynutia premlčacej doby nároku na zaplatenie tzv. koncesionárskych poplatkov a k podmienkam jeho súdneho uplatnenia
Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 3Co/27/2020 zo dňa 1. 12. 2020

10. K možnosti poisťovne namietať cenu jednotlivých náhradných dielov použitých na opravu vozidla
Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 6Cob/33/2020 zo dňa 17. 9. 2020

11. Aplikácia § 66 ods. 1 písm. b) zákona o priestupkoch má prednosť pred aplikáciou § 66 ods. 2 písm. a) uvedeného zákona
Rozsudok Krajského súdu Košice sp. zn. 6Sa/17/2019 zo dňa 30. 9. 2020

12. K vzájomnému vzťahu Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa
Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 7CoCsp/17/2020 zo dňa 28. 9. 2020

13. Kontrola označenia výrobkov predajnou cenou
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 10Asan/5/2019 zo dňa 27. 2. 2020

14. Zástupcov obce do rady školy deleguje zastupiteľstvo, nie starosta
Rozsudok Krajského súdu Košice sp. zn. 7S/76/2019 zo dňa 16. 9. 2020

15. K účelnosti a nevyhnutnosti vynaloženia nákladov na súdne konanie o zaplatenie dlhu a nákladov právneho zastúpenia v súvislosti s výkonom záložného práva
Uznesenie Krajského súdu Trenčín sp. zn. 17Co/1117/2015 zo dňa 28. 9. 2016

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 11/2021 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina