Právo a judikatúra v praxi
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

ako súd odôvodnil rozhodnutie, podľa ktorého nesprávne uvedenie času začiatku pojednávania v predvolaní nemusí byť porušením práva na spravodlivý proces?

Možno v spore o zriadenie vecného bremena považovať za riadny prístup do bytu aj prístup cez garáž a suterén obytného domu?

Ako sa posudzuje zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú notárom pri výkone verejnej moci?

Je zodpovedný držiteľ vozidla, ak došlo k uvedeniu nesprávneho typu vozidla na potvrdení o úhrade diaľničnej známky v dôsledku chyby predajcu?

Je v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, ak neboli poskytnuté požadované informácie o spisovej značke konaní, v ktorých je žalovaný štát, a to s odkazom na obchádzanie poplatkovej povinnosti za vydávanie úradných potvrdení zo spisu?

Prečo nie je možné nariadiť neodkladné opatrenie spočívajúce v zabezpečení výpisov z bankových účtov ako dôkazu na úspešné domáhanie sa správy spoločného majetku?

Môže byť úspešne uplatnený nárok na ospravedlnenie formou žaloby na ochranu osobnosti v prípade, ak nie je výsledkom trestného konania uznanie viny?

Je možné rámcovo definovať okamih zániku dobromyseľnosti držiteľa v spore o vydržanie?


Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 12/2021.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. Nesprávne uvedenie času začiatku pojednávania v predvolaní nemusí byť porušením práva na spravodlivý proces
Uznesenie Krajského súdu Košice sp. zn. 8Co/11/2021 zo dňa 19. 5. 2021

2. Rámcové určenie zániku dobromyseľnosti držby
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Cdo/65/2018 zo dňa 27. 5. 2020

3. Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú notárom pri výkone verejnej moci
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Cdo/184/2018 zo dňa 28. 5. 2020

4. Vznik poistnej zmluvy
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Cdo/102/2019 zo dňa 29. 4. 2020

5. K alternatívnej miestnej príslušnosti
Uznesenie Krajského súdu Prešov sp. zn. 23Co/29/2020 zo dňa 31. 5. 2021

6. K odvolaniu riaditeľa školy z funkcie pre závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov
Rozsudok Krajského súdu Trenčín sp. zn. 19Co/30/2020 zo dňa 27. 5. 2021

7. Za riadny prístup do domu nie je možné považovať prístup cez suterén a garáž
Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 19Co/44/2020 zo dňa 27. 5. 2021

8. Aj čierna stavba slúžiaca ako obydlie požíva právnu ochranu
Uznesenie Krajského súdu Bratislava sp. zn. 9Co/43/2021 zo dňa 20. 5. 2021

9. Preukazovanie podmienok uchádzača o zamestnanie
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 9Sžsk/154/2018 zo dňa 27. 5. 2020

10. Využitie inštitútu dodatočného oznámenia má prednosť pred primeraným zadosťučinením v podobe ospravedlnenia sa za porušenie prezumpcie neviny
Rozsudok Krajského súdu Bratislava sp. zn. 9Co/65/2020 zo dňa 25. 2. 2021

11. K možnosti nariadenia neodkladného opatrenia spočívajúceho v zabezpečení výpisov z bankových účtov počas trvania manželstva
Uznesenie Krajského súdu Bratislava sp. zn. 4Co/129/2020 zo dňa 21. 12. 2020

12. K neposkytnutiu informácie o sp. značke konaní, v ktorých je žalovaný štát, s odkazom na obchádzanie poplatkovej povinnosti za vydávanie úradných potvrdení zo spisu
Rozsudok Krajského súdu Bratislava sp. zn. 5S/55/2020 zo dňa 23. 2. 2021

13. Akceptácia vágneho záveru lekára správnym orgánom
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 9Sžsk/28/2019 zo dňa 27. 5. 2020

14. K začiatku plynutia premlčacej doby nároku na splátky plnenia vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy, v ktorej bola dohodnutá možnosť predčasného zosplatnenia pre omeškanie
Uznesenie Krajského súdu Košice sp. zn. 11CoCsp/62/2020 zo dňa 26. 1. 2021

15. K uvedeniu nesprávneho typu vozidla na potvrdení o úhrade diaľničnej známky v dôsledku chyby predajcu
Rozsudok Krajského súdu Košice sp. zn. 8S/55/2020 zo dňa 18. 2. 2021

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 12/2021 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina